Monthly Archive: Листопад 2014

Kolekcjoner 1.0.0.24 Program K2®

img_cat

Wydany nowy kolektor w wersji K2®. Będzie on dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.
Co nowego w tej wersji:

1.0.0.24
* Naprawiono pewne wady .

1.0.0.23
* Optymalizacja pobierz Pamięć i Zasoby komputer tworząc zmniejszona
reprezentacja obrazu .
* przycisk do Regeneracja zmniejszona obrazu.

1.0.0.22
* wdrożenie sprawozdanie serię.

Strona programu: https://corp2.net/index.php/programmnoe-obespechenie/nashi-razrabotki/programma-kollektsioner-k2/

© 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

The program K2® Collector 1.0.0.24

img_cat

Released new version K2® collector. It will be available only to registered users.
What’s new in this version:

1.0.0.24
* Fixed some drawbacks .

1.0.0.23
* Optimization download Memory and resources computer by creating reduced
image representation .
* button for regeneration reduced image.

1.0.0.22
* implementation report series.

Site of the program: https://corp2.net/index.php/programmnoe-obespechenie/nashi-razrabotki/programma-kollektsioner-k2/

© 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Программа К2® Коллекционер 1.0.0.24

img_cat

Выпущена новая версия программы К2® Коллекционер. Она будет доступна только для зарегистрированных пользователей.
Что нового в этой версии:

1.0.0.24
Исправлены некоторые недостатки .

1.0.0.23
* Оптимизация загрузки памяти и ресурсов компьютера за счет создания уменьшенного
представления изображения .
* Кнопка для перегенерации уменьшенных изображений.

1.0.0.22
* Реализация отчета серий.

Сайт программы: https://corp2.net/index.php/programmnoe-obespechenie/nashi-razrabotki/programma-kollektsioner-k2/

© 2014 – 2015, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Програма К2® Колекціонер 1.0.0.24

img_cat

Випущена нова версія програми К2® Колекціонер. Вона буде доступна тільки для зареєстрованих користувачів.
Що нового в цій версії:

1.0.0.24
* Виправлені деякі недоліки.

1.0.0.23
* Оптимізація завантаження пам’яті і ресурсів комп’ютера за рахунок створення зменшеного
представлення зображення.
* Кнопка для перегенерації зменшених зображень.

1.0.0.22
* Реалізація звіту серій.

Сайт програми: https://corp2.net/index.php/programmnoe-obespechenie/nashi-razrabotki/programma-kollektsioner-k2/

 

© 2014 – 2015, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Kolekcjoner 1.0.0.21 Program K2®

analit2 analit1

Wydany nowy kolektor w wersji K2®. Będzie on dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.
Co nowego w tej wersji:

1.0.0.21
* tłumaczone na język rosyjski interefeysu projektanta sprawozdania .
1.0.0.20
* w inteligencji jest jedna linia brak więcej niż 5  Zdjęcia .
* sprawozdanie dla serii i numeru Karty w inteligencji .

1.0.0.19
* Tłumaczenie na Rosyjski strony w przeglądarce.
* Wygodny szkolenia Zdjęcia do nauczania w stronie.

© 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

The program K2® Collector 1.0.0.21

analit2 analit1

Released new version K2® collector. It will be available only to registered users.
What’s new in this version:

1.0.0.21
* Translated into Russian interefeysu designer reports .
1.0.0.20
* in the intelligence shows one line lack more than 5  photos.
* report for the series and number Card in intelligence .

1.0.0.19
* Translation on Russian sites in browser.
* Convenient training pictures for teaching in the site.

© 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Программа К2® Коллекционер 1.0.0.21

analit2 analit1

Выпущена новая версия программы К2® Коллекционер. Она будет доступна только для зарегистрированных пользователей.
Что нового в этой версии:

1.0.0.21
* Перевод на русский интерефейса дизайнера отчетов .
 

1.0.0.20
* В аналитике показывается одной строкой отсутствие более 5  фотографий.
* Отчет по сериям и номерам открыток в аналитике .

1.0.0.19
* Перевод на русский язык сайтов в браузере.
Удобная подготовка фотографий для преподавания на сайт .

© 2014 – 2015, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Програма К2® Колекціонер 1.0.0.21

analit2 analit1

Випущена нова версія програми К2® Колекціонер. Вона буде доступна тільки для зареєстрованих користувачів.
Що нового в цій версії:

1.0.0.21
* Переклад на російську інтерефейсу дизайнера звітів.
1.0.0.20
* В аналітиці показується одним рядком відсутність більше 5 фотографій.
* Звіт за серіями та номерами листівок в аналітиці.1.0.0.19
* Переклад на російську мову сайтів в браузері.
* Зручна підготовка фотографій для викладання на сайт.

© 2014 – 2015, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Kolekcjoner 1.0.0.18 Program K2®

coll_1_0_0_18

Wydany nowy kolektor w wersji K2®. Będzie on dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.
Co nowego w tej wersji:

1.0.0.18
* Tryb fotograficznych Analiza Seria Zdjęcia .
* Skala pozycje w okna.
* możliwość ustawienie Rozmiar Zdjęcia w inteligencja , skalować domyślne,
wcięcia.

1.0.0.17
* Naprawiono wadą zachowania Nowy karty i tylko  zmiany Prąd karty.
* Naprawiono wadą skopiować karta .

1.0.0.16
* Użytkownicy .
* Ustawienia użytkownicy .
* Kategorie – podział Kolekcje na pidbazy .
* Ilość Folder -. ułamkową Numer daje to stworzyć sub folderu , na przykład 10,2 ; 10,4
* Zaznaczyć podwaja – znak powielanie pozycja .
* Lista filtrować dwuosobowe. Filtr nie deblu,  pokazują tylko dwuosobowe, pokazują wszystkie z double.
* Fizyka filtrować na serii.
* Dodać łączność odniesienia . Przykład Seria pokazują do podano autor
podkatalogi -. tylko do podano katalog
Tabela do szukać na tekst treść dziedzin Seria Autorzy i itd.
Hide dla indeksu dziedzinie tabeli .

1.0.0.15
* Naprawione całkowite oczyszczenie filtr.
* Mechanizm serwer w programie współpracy .

1.0.0.14
* Kategorie – czyli złamać bazy danych na w Podstawa .

© 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

The program K2® Collector 1.0.0.18

coll_1_0_0_18

Released new version K2® collector. It will be available only to registered users.
What’s new in this version:

1.0.0.18
* mode photographic analysis series photos.
* Scale items in the window.
* The possibility setting size pictures in intelligence , scale default,
indentation.

1.0.0.17
* Fixed disadvantage conservation new cards, and just changes current cards.
* Fixed disadvantage copy card .

1.0.0.16
* Users .
* Settings users .
* Categories – division Collections on pidbazy .
* Number folder – fractional number. This gives to create sub folder , for example 10,2 ; 10,4
* Tick doubles – mark duplication position .
* List filter doubles. Filter without doubles,  show only doubles, show all with double.
* Physics filter on series.
* Make connectivity reference . example , Series show the for given author,
subdirectories only for given directory.
Table do to search on text content of fields  Series , The authors of and etc.
Hide for index field of table .

1.0.0.15
* Fixed button complete cleaning filter.
* The mechanism server to collaboration in the program.

1.0.0.14
* Categories – meaning break database on under [3×1001 ] base.

© 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Translate »
Menu Title