Monthly Archive: Серпень 2009

Rosja znów “naezzhaet” w języku ukraińskim

Tutaj czytać wiadomości: http://www.podrobnosti.ua/power/intpol/2008/01/09/487715.html

I neymetsya Wszystko Rosji … Lezut vo … Ukrainy vnutrennyuyu Ochrona Więcej tematów, tej decyzji, uznając prawo Konstytutsyonnыm Sąd Ukrainy, i myśli, zgodnie z prawem …

“To (COP decyzja) objawia ocherednыm Potwierdzenie nezhelanyya władze Ukrainy całkowicie i dobrosovestno wychodzący svoy Mezhdunarodny’e zaangażowanie.” – Hovorytsya Komentarz DIP w MSZ Federacji Rosyjskiej

Co ciekawe, jakieś takie zobowiązanie? Wzięliśmy od zaangażowania samego razhovaryvat Tylko dla języka rosyjskiego na eTOM nie otstayvaya Zainteresowania svoeho języka naturalnego?

“Bespokoyt i ogólne sytuacja osuschestvlenyem Ukraynoy Evropeyskoy hartyy rehyonalnыh yazыkov Lub yazыkov menshynstv.” – Tsytyruet słów działów “Interfax-Ukraina”

Pewnego rodzaju sprzeczności w rzeczy raznыh … To Putin mówił, że na Ukrainie 100% po rosyjsku. Teraz sama okazыvaetsya, że ​​Russo język – jest menshynstvo … :) Razobralys bы trochę statystyki …

Faktycznie, powód jest jasne pytanie. Przecież wiedzą, Federacji Rosyjskiej i “uvazhayut” tylko jeden język – angielski. Jak konsekwencją – Zobacz pełną wiedzę, a nie ma drugiego Posiadanie językiem …
Co Modlę się teraz, im okazыvaetsya potrzebować go dělat Ukrainie ukraińskiego wariantu tłumaczenia. Ale jak, jeśli nie ma z nich ego sovsem ponymayut … :)

C problemoy yazыkovoho ignorancja NS stalkyvayus niż raz … Tak, na przykład, te państwa “mnohoyazыchnыe” produkty, takie kak 1C-Bitrix , w kotorыh “tam” język ukraiński. Ale z jakiegoś powodu, vыvodytsya mnohoe w języku angielskim (lub zamiast rosyjski ukraiński), ponieważ Bardzo nie mnohoe przetłumaczone. I ponad 100 Ten partnёrov deweloperami na Ukrainie !!!

Jak na moje, polityka Ukrainy PRZECIW języku – pravylnaya. Co więcej, bы rasshyryl dla wszystkich rodzajów produkcji

© 2009 – 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Russia Again “naezzhaet” in Ukrainian language

Here read the news: http://www.podrobnosti.ua/power/intpol/2008/01/09/487715.html

And neymetsya Everything Russia … Lezut vo … Ukraine vnutrennyuyu Policy More Topics, that decision recognizing right Konstytutsyonnыm Court of Ukraine, and mean, according to the law …

“This (decision COP) manifested ocherednыm Confirmation nezhelanyya Ukrainian authorities completely and dobrosovestno Outgoing svoy Mezhdunarodny’e commitment” – hovorytsya in Commentary DIP Foreign Ministry of the Russian Federation.

Interestingly, some kind of Such commitment? We took on the commitment itself razhovaryvat Only for Russian language at etom not otstayvaya Interests svoeho natural language?

“Bespokoyt and General situation with osuschestvlenyem Ukraynoy Evropeyskoy hartyy rehyonalnыh yazыkov Or yazыkov menshynstv” – tsytyruet words departments “Interfax-Ukraine”.

Some kind of contradictions in raznыh things … It putin speak, that in Ukraine 100% speak Russian. Now, the same okazыvaetsya, that Russo language – is menshynstvo … :) Razobralys bы little bit of statistics …

Actually, the reason is clear question. After all, they know of the Russian Federation and “uvazhayut” Only one language – English. How A consequence – View full Knowledge and is not no second language Owning …
What I pray now, im okazыvaetsya to need it delat Ukraine Ukrainian variant of translation. But, How, If no ones ego sovsem ponymayut … :)

C problemoy yazыkovoho ignorance ns stalkyvayus than once … So, for example, Countrys “mnohoyazыchnыe” produkty, such kak 1C-Bitrix , in kotorыh “there” Ukrainian language. But, for some reason vыvodytsya mnohoe in English (Instead of Russian Or Ukrainian), because Very mnohoe not translated. And with more than 100 This partnёrov-developers in Ukraine !!!

As for my, Politics of Ukraine AGAINST language – pravylnaya. Moreover, I bы rasshyryl for all Types of production

© 2009 – 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Россия опять “наезжает” на украинский язык

Вот читаю новости: http://www.podrobnosti.ua/power/intpol/2008/01/09/487715.html

И неймется всё России … лезут во внутреннюю политику Украины … Тем более, что решение принято Конституционным Судом Украины, а значит, по закону …

“Это (решение КС) явилось очередным подтверждением нежелание украинских властей полностью и добросовестно выполнять свои международные обязательства”, – говорится в комментарии ДИП МИД РФ.

Интересно, какие такие обязательства? Мы брали на себя обязательства разговаривать только на русском языке, при этом, НЕ Отстаивая интересы своего родного языка?

“Беспокоит и общая ситуация с осуществлением Украиной Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств”, – цитирует слова департамента “Интерфакс-Украина”.

Какое-то противоречие в разных вещах … Это путин говорит, что в Украине 100% говорит на русском. Теперь, же оказывается, что Российский язык – это меньшинство … :) разобрались бы немного в статистике …

Вообще, причина вопроса понятна. Ведь россияне знают и “уважают” только 1 язык – русский. А как следствие – полное НЕ знание и НЕ владение другими языками …
Что же теперь, оказывается им для Украины нужно делать украинский вариант перевода. Но, как, если они его совсем НЕ понимают … :)

С проблемой языкового невежества россиян сталкиваюсь не раз … Так, например, российские “многоязычный” продукты, такие, как 1С-Битрикс , в которых “есть” украинский язык. Но, почему-то выводится многое на английском (вместо украинского или русского), т.к. очень многое не переведена. И это при более 100 партнёров-разработчиков в Украине !!!

Как по моему, политика Украины в отношении языка – правильная. Более того, я бы расширил на все виды продукции

© 2009 – 2015, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Россия опять “наезжает” на украинский язык

Вот читаю новости: http://www.podrobnosti.ua/power/intpol/2008/01/09/487715.html

И неймется всё России… Лезут во внутреннюю политику Украины… Тем более, что решение принято Конституционным Судом Украины, а значит, по закону…

“Это (решение КС) явилось очередным подтверждением нежелания украинских властей полностью и добросовестно выполнять свои международные обязательства”, – говорится в комментарии ДИП МИД РФ.

Интересно, какие такие обязательства ? Мы брали на себя обязательства разговаривать только на русском языке, при этом, не отстаивая интересы своего родного языка ?

“Беспокоит и общая ситуация с осуществлением Украиной Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств”, – цитирует слова департамента “Интерфакс-Украина”.

Какое-то противоречие в разных речах… То путин говорит, что в Украине 100% говорит на русском. Теперь, же оказывается, что Российский язык – это меньшинство… :) Разобрались бы немного в статистике…

Вообще, причина вопроса понятна. Ведь россияне знают и “уважают” только 1 язык – русский. А как следствие – полное не знание и не владение другими языками…
Что же теперь, оказывается им для Украины нужно делать украинский вариант перевода. Но, как, если они его совсем не понимают… :)

С проблемой языкового невежества россиян сталкиваюсь не раз… Так, например, российские “многоязычные” продукты, такие, как 1С-Битрикс, в которых “есть” украинский язык. Но, почему-то выводится многое на английском (вместо украинского или русского), т.к. очень многое не переведено. И это при более 100 партнёров-разработчиков в Украине!!!

Как по моемому, политика Украины в отношении языка – правильная. Более того, я бы расширил на все виды продукции

© 2009 – 2015, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Ustawianie kodowania znaków w Delphi PHP 2

# Jeśli określony, upewnić się, że nie ma dwóch inwokacje Apache mają te same
#ScoreBoardFile Logi / apache_runtime_status
# Numer identyfikacyjny po uruchomieniu.

Timeout 300
# KeepAlive: Niezależnie od tego, czy nie, aby umożliwić stałe połączenia (więcej niż
KeepAlive Na
# Podczas trwałego połączenia. Ustaw na 0, aby umożliwić nieograniczoną ilość.
MaxKeepAliveRequests 100
# KeepAliveTimeout: Liczba sekund oczekiwania na kolejny wniosek
KeepAliveTimeout 15
## Server Pool Size rozporządzenie (MPM specyficzne)
# WinNT MPM
# MaxRequestsPerChild: maksymalna liczba wniosków Proces serwera służy
MaxRequestsPerChild 0
# Posłuchaj: Umożliwia wiążą Apache do określonych adresów IP i / lub
#
#

#
# Czy umieścić odpowiednie linie LoadModule" w tym miejscu tak
# Aby załadować tutaj.
# LoadModule moduły foo_module / mod_foo.so
Moduły LoadModule actions_module / mod_actions.so
Moduły LoadModule auth_module / mod_auth.so
Moduły #LoadModule Auth_digest_module / mod_auth_digest.so
Moduły LoadModule cgi_module / mod_cgi.so
Moduły LoadModule dir_module / mod_dir.so
Moduły #LoadModule Headers_module / mod_headers.so
Moduły LoadModule include_module / mod_include.so
Moduły #LoadModule Info_module / mod_info.so
Moduły LoadModule mime_module / mod_mime.so
Moduły #LoadModule Proxy_connect_module / mod_proxy_connect.so
Moduły LoadModule negotiation_module / mod_negotiation.so
Moduły #LoadModule Speling_module / mod_speling.so
Moduły #LoadModule Unique_id_module / mod_unique_id.so
Moduły #LoadModule Vhost_alias_module / mod_vhost_alias.so
#
# Off), gdy "stan serwera" obsługi nazywa. Domyślnym jest Wył.

# Dyrektywy w tej sekcji utworzone wartości używane przez "główny"
# Wszystkie pojemniki można określić później w pliku.
# W tym przypadku te domyślne ustawienia zostaną nadpisane przez

# ServerAdmin: Twój adres, gdzie problemy z serwerem powinny być
#
#
# To jest często określana automatycznie, ale zaleca się określić
# Jeśli nie jest ustawiony na prawidłową nazwę DNS dla hosta, serwera generowany
# Jeżeli Twój komputer nie posiada zarejestrowaną nazwę DNS, wpisz swój adres IP tutaj.
#
#
# W przypadku ustawienia "Off", Apache będzie użyć nazwy hosta i portu dostarczany
#
#
# aliasy dowiązania symboliczne i mogą być używane do wskazać innych lokalizacjach.

# Aby usługi i funkcje, które są dozwolone i / lub niepełnosprawnych w które
# Najpierw skonfiguruj "default" jest bardzo restrykcyjny zestaw

# Cechy szczególne włączonego - więc jeśli coś nie działa jak
#
# To należy zmienić na cokolwiek ustawić DocumentRoot się.

# Lub dowolnej kombinacji:
# Zauważ, że "MultiViews" musi być nazwany * wyraźnie * --- "wszystko Opcje"
# Dyrektywa Opcje jest zarówno skomplikowane i ważne. Proszę zobaczyć
#
#
# Opcje FileInfo AuthConfig Limit
Brak AllowOverride
# Kontroluje kto może dostać rzeczy z tego serwera.
Pozwól ze wszystkich
# UserDir: nazwa katalogu, który jest dołączany na domu użytkownika
# Czy bardziej odpowiedni wybór.

# Kontrola dostępu do katalogów UserDir. Poniżej jest przykład
# Musisz poprawić ścieżkę do katalogu głównego, aby dopasować skonfigurowany system na
#
# Opcje Indeksy SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec MultiViews
# Pozwól wszystkim
# Order deny, allow
#
# DirectoryIndex: ustawia plik, że Apache będzie służyć, jeśli katalogu
# Plik index.html.var (mapa typu) stosowany jest do dostarczenia Content
#
#
Dyrektywa #.

# Oglądane przez klientów internetowych.
Order allow, deny
#
# Aby znaleźć.

# Jeśli serwer zawiera głównie tekst lub HTML, dokumenty, "text / plain" jest
# Lub zdjęcia, możesz użyć "application / octet-stream", zamiast do
#
#
# Zawartość samego pliku, aby określić jego typ. MIMEMagicFile
#

# Domyślnie jest wyłączony, ponieważ byłoby ogólnie lepsza dla sieci, jeśli ludzie
# Serwer nazw.

# Systemy plików. W niektórych systemach, wyłączając go (niezależnie od
#
#
# Służy do dostarczania plików (przy założeniu, że system operacyjny obsługuje).
# Http://httpd.apache.org/docs-2.0/mod/core.html#enablesendfile

# ErrorLog: lokalizacja pliku dziennika błędów.
# Zalogowani tutaj. Jeśli * do * zdefiniowanie pliku dziennika błędów dla
ErrorLog dzienniki / error.log
# LogLevel: Kontrola liczby zalogowanych do wiadomości error.log.
LogLevel ostrzegają
# Poniższe dyrektywy zdefiniować kilka pseudonimów formacie do użytku z
LogFormat "% h% l% u% t \"% r \ "% & gt; s% b \"% {HTTP_REFERER} i \ "\"% {User-Agent} i \ "" w połączeniu
LogFormat "% {User-agent} i" środek
#LogFormat "% H%% l u% t \"% r \ "% & gt; s% b \"% {HTTP_REFERER} i \ "\"% {User-Agent} i \ "% I% O" combinedio
# Położenie i format pliku dziennika dostępu (Common Logfile Format).
# Zapisane w nim i * nie * w tym pliku.

# Po dyrektyw.
#CustomLog Logi / Agent agent.log
# Jeśli wolisz jeden plik dziennika z dostępem, agentem i informacje referer
#CustomLog Logi / access.log połączeniu
# ServerTokens
# A zebrane w modułach.

# Nazwa do stron generowanych przez serwer (dokumenty błąd wewnętrzny, katalog FTP
# Ustaw na "Wyślij", aby zawierać również mailto: link do ServerAdmin.
ServerSignature Na
# Pseudonimy: Dodaj tu wiele aliasów, jak trzeba (bez limitu). Format jest
# Zauważ, że jeśli to jest przecinkiem / na fakename to serwer będzie
# RealName musi być łamane zakończony, a jeśli fakename pomija
# Nie używaj FancyIndexing, możesz skomentować to.

Brak AllowOverride

# To się jeśli nie obchodzi dla dokumentacji.

Brak AllowOverride

# ScriptAliases są zasadniczo takie same, jak pseudonimy, z tym że
# Te same zasady dotyczące spływu "/" dotyczy ScriptAlias ​​dyrektyw, do
#
AddType application / x-httpd-php .php
# "C: / Archivos de programa / Apache Group / Apache2 / cgi-bin" należy zmienić na Niezależnie ScriptAliased

Order allow, deny
#
# Klienci gdzie szukać przeniesionego dokumentu.

#
#
Opcje wyświetlania FancyIndexing VersionSort
# AddIcon * Dyrektywy poinformować serwer, który ikonę, aby pokazać różne
# FancyIndexed katalogi.

AddIconByType (SND, / icons / sound2.gif) audio / *

AddIcon /icons/tar.gif .tar
AddIcon /icons/a.gif .ps .ai .eps
AddIcon /icons/c.gif .c
AddIcon /icons/dvi.gif .dvi
AddIcon /icons/tex.gif .tex

AddIcon /icons/folder.gif KATALOG ^^ ^^
#
#
#
# Katalogi.
#AddDescription "GZIP skompresowany dokument" .gz

# ReadmeName to nazwa pliku README serwer będzie szukać przez
# HeaderName to nazwa pliku, który ma być dodany do
HeaderName header.html
# IndexIgnore to zestaw nazw plików, które należy ignorować indeksowanie katalogu
IndexIgnore. ?? * * ~ * Nagłówek * README * RCS CVS *, v *, t
# DefaultLanguage i AddLanguage pozwala określić język
#
# Być oznaczone z tego. Prawdopodobnie nie chcesz ustawić
# * Ogólnie lepiej nie oznaczyć stronę jako
# * Język!
#
# Kod języka jest en) mogą wykorzystywać "AddLanguage en .po" do
# Uwaga 2: Przykładowe wpisy poniżej pokazują, że w niektórych przypadkach
# Uwaga 3: W przypadku "LTZ" my naruszać RFC za pomocą trzech char
# English (en) - Esperanto (EO) - estoński (et) - francuski (fr) - niemiecki (de)
# chiński uproszczony (zh-CN) - Hiszpański (es) - Chiński tradycyjny (zh-TW)
.cs AddLanguage cs .cz
AddLanguage el .el
AddLanguage es .es
AddLanguage fr .fr
AddLanguage go .it
AddLanguage ltz .ltz
AddLanguage nie .no
AddLanguage pt-BR .pt-br
AddLanguage zh-CN .zh-cn

# W przypadku równości głosów podczas negocjacji zawartości.
LanguagePriority pl ca cs da de el eo es et fr on hr to ja ko ltz nl nn no pl pt pt-BR ru sv zh-CN zh-TW
# ForceLanguagePriority pozwala służyć stronie wyników, a nie
#

# Zawsze dobrym pomysłem i otwiera drzwi dla przyszłych internacjonalizacji
# Domyślnie robi trochę krzywdy; jako standard mówi, że strony
# Czy tylko rzeczy oczywiste. Istnieją również bezpieczeństwo
#
#
# Czy dobra starannie testowania konfiguracji po każdej zmianie.
#
ISO-8859-3 AddCharset .iso8859-3 .latin3
ISO-8859-6 AddCharset .iso8859-6 .latin6 .arb
ISO-8859-9 AddCharset .iso8859-9 .latin9 .TRK
AddCharset ISO-2022-CN .iso2022-cn .cis
AddCharset WINDOWS-1251 .cp-1251 .win-1251
AddCharset KOI8-ru .koi8-uk .ua
AddCharset UTF-8 .utf8
# Kapitalizacja rzeczywiście znaczenie (nie powinien, ale to
# Zobacz http://www.iana.org/assignments/character-sets
AddCharset GB2312 .gb2312 .PL
AddCharset big5 .big5 .b5
AddCharset EUC-KR .euc-kr
#
#
#
# Pomimo nazwy podobieństwa, następujące Dodaj * dyrektywy nie mają nic
#
#
# Prawdopodobnie należy określić te rozszerzenia wskazują typy nośników:
AddType application / x-gzip .gz .tgz
# AddHandler umożliwia mapowanie niektórych rozszerzeń plików do "obsługi":
#
#
#
#AddHandler Wyślij jak jest asis
# W przypadku plików Imagemap serwerowych przetwarzane:

# (To jest domyślnie włączona, aby umożliwić Apache "to zadziałało" strony
#

#
#AddType Text / html .shtml
#
# Format: Akcja media / typ / cgi-script / lokalizacja

1) tekst zwykły 2) lokalne przekierowania 3) Zewnętrzne przekierowania
#ErrorDocument 500 "Serwer zrobił Boo Boo."
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
#
# Używamy Alias ​​przekierować do żadnej odpowiedzi /error/HTTP_.html.var
# Można zmienić wygląd wiadomości "bez zmiany
# Alias ​​/ błąd / include / "/ swoje / include / ścieżkę /"
@ # @ Exp_errordir / include / plików i kopiowania ich do / pliku / to / ścieżka /,
# Z ustawienia ServerSignature.
# A mod_negotiation. Aby je aktywować, odkomentuj następujące 30 linii.
#
# Opcje IncludesNoExec
# Order allow, deny
# ForceLanguagePriority Wolę Fallback
# ErrorDocument 400 /error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var
# ErrorDocument 405 /error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
# ErrorDocument 411 /error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
# ErrorDocument 414 /error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
# ErrorDocument 501 /error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
# ErrorDocument 506 /error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var

# Poniższe wytyczne modyfikować normalne zachowanie odpowiedzi HTTP do
BrowserMatch "Mozilla / 2" nokeepalive
BrowserMatch "RealPlayer 4 \ .0" siła-odpowiedź-1.0

# Katalog, który nie zawiera ukośnika. Rozwiązuje ten
#
BrowserMatch "^ WebDrive" przekierować-ostrożnie

# Z adresu URL http: // nazwa_serwera / stan serwera
#
#
# Pozwól raporty konfiguracji zdalnego serwera, z adresem URL
# Zmień ".qadram", aby dopasować domena włączyć.
# SetHandler server-info
# Pozwól .qadram

# Przynieś w konfiguracji modułów dodatkowych specyficznych
Dołącz conf / ssl.conf
### Rozdział 3: Wirtualne Hosty
# Używaj tylko nazwa hostów wirtualnych opartych na serwerze, więc nie trzeba się martwić o
# Proszę zapoznać się z dokumentacją w
# Można użyć opcji wiersza polecenia "S", aby zweryfikować wirtualnego hosta
#
#NameVirtualHost *: 80
# VirtualHost przykład:
#
# ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
# ServerName dummy-host.example.com
#
Php ustawień:

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Plik ten kontroluje wiele aspektów zachowania PHP. Aby PHP
; Ścieżka, w którym plik php.ini jest szukać można zmienić za pomocą
;
; mogą oznaczać coś w przyszłości.
; Dyrektywa = wartość
; Wartość może być ciągiem znaków, liczba, stała PHP (np E_ALL lub M_PI), jeden
;
; & Amp; bitowe I
;
;
;
; foo = "none"; ustawia foo do strun "none"
; Jeśli używasz stałych w wartości, a te należą do stałych
; można używać tylko tych stałych * po * linii, który ładuje rozszerzenie.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; ustawia niektóre ustawienia standardowe non, które sprawiają, że PHP bardziej wydajne, bardziej bezpieczne,
;
; Plik jest gorąco polecany do zakładów produkcyjnych. A wszystkie zmiany, z
; i zdecydować, czy chcesz go używać, czy nie.
; plik, zawarte w dystrybucji PHP.
; różne wartości dla różnych dyrektyw, w celu zwiększenia wydajności, podczas gdy
; odpowiednio, jeśli zdecydujesz się skorzystać z tego pliku zamiast.
; - Register_globals = Off [Security, Performance]
; można użyć $ _REQUEST ["foo"] (obejmuje każdą zmienną, która dociera przez
; gdzie wejście pochodzi. Można również spojrzeć na
; domyślne), w następnej wersji PHP, ponieważ często prowadzi do błędów bezpieczeństwa.
; - Register_long_arrays = Off [Performance]
; wprowadzone w PHP 4.1.0
; Dzięki tej dyrektywy ustawiony na OFF, błędów, które występują w trakcie realizacji
; zawartość może wystawiać informacji o skrypcie, serwera WWW, lub bazy danych
; - Log_errors = Na [Security]
; ale może być skonfigurowany na wiele sposobów). Wraz z ustawieniem display_errors wyłączona,
; bez ujawniania jakichkolwiek poufnych informacji do zdalnych użytkowników.
; pisze, a czasami mniej pakiety wysyłane na przewód, które często prowadzą do
; - Register_argc_argv = Off [Performance]
; zmienne.
; Bazy danych SQL bez dalszych manipulacji. Zamiast tego, należy użyć
; - Error_reporting = E_ALL [Code Cleanliness, Security(?)]
; zmiennych niezainicjalizowane być wyświetlane.

; Opcje językowe;
; Włącz silnik języka skryptowego PHP pod Apache.

; biblioteki, które są przeznaczone do redystrybucji lub rozmieszczenie na PHP
; pamiętaj, aby nie używać krótkich tagów.
; Pozostawić w stylu ASP & lt; %% & gt; tagi.
; Liczba cyfr znaczących wyświetlona w liczb zmiennoprzecinkowych.

; po wysłaniu zawartości ciała, za cenę spowolnienia PHP wyjścia warstwa A
; do określonej wielkości - można użyć maksymalną liczbę bajtów, a nie "na", jak

; Kodowanie będzie w przejrzysty konwertowana do określonego kodowania.
; Uwaga: Osoby, które napisał przenośne skrypty nie powinny zależeć od tego INI
; robi.
; Uwaga: output_handler musi być pusty, jeśli jest ustawiony "On" !!!!
; Wyjście przejrzysty kompresji za pomocą biblioteki zlib
; Uwaga: W wyniku wielkość porcji może się różnić ze względu na rodzaj kompresji. PHP
; wydajność, umożliwiają output_buffering dodatkowo.
; Uwaga: Musisz użyć zlib.output_handler zamiast standardu
zlib.output_compression = Wyłączony
; aktywowana jest tutaj. To ustawienie nie same jak output_handler lecz

; automatycznie po każdym bloku wyjściowego. Jest to równoznaczne z wywołaniem
; i każdy blok HTML. Włączanie tej opcji ma poważne działania

; nazwy jako parametr), jeśli unserializer znajdzie niezdefiniowanej klasy
; Funkcja ta nie obejmuje / wdrożenia brakującą klasę.
unserialize_callback_func =
; cyfry po pływających. Domyślna wartość zapewnia, że ​​gdy pływaków

; obsługiwane w przyszłych wersjach PHP / Zend. Zachęca metoda
; pewność, że skrypty działają prawidłowo z tym, w celu zapewnienia, będą pracować
; odniesienia).
;
safe_mode = Off
; otwierania plików. Jeśli chcesz się zrelaksować to GID porównać,
; Kiedy safe_mode jest, UID / GID sprawdza gdy są zablokowane
; być stosowane, gdy włącznie)
; Kiedy safe_mode jest włączona, tylko pliki wykonywalne zlokalizowany w safe_mode_exec_dir

; Dyrektywa ta zawiera listę oddzielonych przecinkami prefiksów. W trybie awaryjnym,
; przedrostków tutaj. Domyślnie użytkownicy będą w stanie ustawić
;

safe_mode_protected_env_vars = LD_LIBRARY_PATH
; i poniżej. Dyrektywa największy sens, jeśli użyte w katalogu per
; * NIE * wpływ to, czy tryb bezpieczny jest włączony lub wyłączony.
; Dyrektywa ta pozwala na wyłączenie niektórych funkcji ze względów bezpieczeństwa.
disable_functions =
; Otrzymuje listę oddzielonych przecinkami nazw klas. Dyrektywa ta jest

; Highlight.string = # DD0000
; Highlight.bg = #FFFFFF
; Highlight.html = # 000000
; jest przerwana przez użytkownika lub limit czasu przeglądarki.

;
; Zagrożenie w żaden sposób, ale to sprawia, że ​​jest to możliwe do ustalenia, czy używasz PHP

; Limity zasobów;
max_execution_time = 30; Maksymalny czas realizacji każdego scenariusza, w sekundach

; Obsługa błędów i pozyskiwania drewna;
; error_reporting jest nieco pola. Lub każda liczba je, aby uzyskać pożądany błąd
; E_ERROR - fatalne błędy w czasie wykonywania
; E_PARSE - kompilacji błędy Parse
; powołując się na fakt, że jest automatycznie inicjowane na
; do kodu, który zapewni najlepszą interoperacyjności
; pierwsze uruchomienie
; Ostrzeżenie generowane przez użytkowników - E_USER_WARNING
; Przykłady:
; Error_reporting = E_ALL & amp; ~ E_NOTICE
;
; - Pokaż tylko błędy
; - Pokaż wszystkie błędy, z wyjątkiem standardów kodowania ostrzeżenia

; zamiast (patrz poniżej). Utrzymanie display_errors włączony na stronie internetowej produkcji
; serwera, schematu bazy danych lub innych informacji.
; Nawet wtedy, gdy jest na display_errors, błędy, które występują w trakcie uruchamiania PHP
display_startup_errors = Off
; błędów wyświetlania na produkcji stron internetowych.
; Ustaw Maksymalna długość log_errors. W error_log informacji o źródłem jest
log_errors_max_len = 1024
; Linia aż ignore_repeated_source ustawiono prawdziwe.
; Ignoruj ​​źródło wiadomości kiedy ignorując powtarzające się wiadomości. Jeśli to ustawienie
; Jeśli ten parametr jest ustawiony na Off, a następnie wycieki pamięci nie zostanie pokazany (na
report_memleaks = On
track_errors = Wyłączony
; Uwaga: Nigdy nie należy używać tej funkcji na polach produkcyjnych.
; Jeśli html_errors jest ustawiona na PHP tworzy klikalne komunikaty o błędach, które kierują
; i zmienić docref_root do podstawowego adresu URL z Twojej lokalnej kopii, w tym
; Uwaga: Nigdy nie należy używać tej funkcji na polach produkcyjnych.

; Error_log = syslog
;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
; Separator w PHP generowane adresy oddzielić argumenty.
; Arg_separator.output = "& amp;"
; Domyślnie jest "& amp;".
; Arg_separator.input = "; & amp;"
; Środowisko i zabudowy zmienne (G, P, C, E & amp; S odpowiednio często

; Aby to wyłączyć, jeśli nie chcesz zaśmiecać zasięg globalny skryptów "
;
; ewentualnych problemów związanych z bezpieczeństwem, jeśli kod nie jest bardzo dobrze traktowane.
; Czy zarejestrować tablice wejściowe starym stylu, HTTP_GET_VARS
register_long_arrays = Wyłączony
register_argc_argv = Wyłączony
; nie są wykorzystywane w skrypcie, o tę dyrektywę na spowoduje
; i register_argc_argv musi być wyłączona dla tej dyrektywy mają żadnego wpływu.
; Maksymalny rozmiar danych POST, że PHP będzie zaakceptować.

magic_quotes_sybase = Wyłączony
auto_prepand_file =
; Począwszy od 4.0b4, PHP zawsze wysyła domyślnie kodowanie znaków w
default_charset = "utf-8"
; Always_populate_raw_post_data = On

; Ścieżki i katalogów;

;
include_path = ";. C: \ rozwoju \ wewnętrzny \ qstudio \ src \"
; jeśli PHP nie został skompilowany z FORCE_REDIRECT należy ustawić doc_root
; zobacz dokumentację dla kwestii bezpieczeństwa. Alternatywny jest użycie

; jeśli niepusty.
; Katalog, w którym rozszerzenia (moduły ładowalne) mieszkają.
; Czy należy włączyć funkcję dl (). Funkcji dl () nie działa
enable_dl = On
; większość serwerów internetowych. Lewy niezdefiniowany, zamienia to w PHP domyślnie. Możesz
; cgi.force_redirect = 1
; każde żądanie.
; jeśli cgi.force_redirect jest włączony, i nie są uruchomione w Apache lub Netscape
; cgi.redirect_status_env =;
; Tokeny zabezpieczeń klienta wywołującego. Pozwala zdefiniować IIS
; Ustawiony na 1, jeśli działa pod IIS. Domyślną jest zero.

; jest obsługiwana przez Apache. Kiedy ta opcja jest ustawiona na 1 PHP wyśle
; Cgi.rfc2616_headers = 0
;;;;;;;;;;;;;;;;

; określony).
; Maksymalny dozwolony rozmiar plików przesłanych.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

default_socket_timeout = 60
; lub pracujesz na komputerze Mac i muszą radzić sobie z plikami z
; fgets () i plik (i) działa niezależnie od źródła tego pliku.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; składnia:
;
; rozszerzenie = msql.dll
; ... Albo w systemie UNIX:
;
; musi iść tutaj. Określ lokalizację rozszerzenia z

; Trzeba zauważyć, że jest zbudowany w ODBC, więc nie potrzebna jest dll dla niego.
; Rozszerzenie = php_bz2.dll
; Rozszerzenie = php_dba.dll
; Rozszerzenie = php_exif.dll
; Rozszerzenie = php_filepro.dll
; Rozszerzenie = php_iconv.dll
; Rozszerzenie = php_imap.dll
; Rozszerzenie = php_ldap.dll
; Rozszerzenie = php_mhash.dll
; Rozszerzenie = php_mssql.dll
; Rozszerzenie = php_oci8.dll
; Rozszerzenie = php_pdf.dll
; Rozszerzenie = php_snmp.dll
; Rozszerzenie = php_sybase_ct.dll
; Rozszerzenie = php_xmlrpc.dll
; Rozszerzenie = php_yaz.dll

debugger.enabled = na

; Ustawienia modułu;
[Date]
[Syslog]
; $ LOG_CRON, etc.). Wyłączenie go jest dobrym pomysłem wydajność mądry. W

SMTP = localhost
; Tylko dla Win32.

; Sendmail_path =
; do sendmail binarny. Parametry te będą zawsze zastąpić wartość

; Odbc.default_db = nie jest jeszcze realizowane
; Zezwolić lub nie utrzymujących połączenia.
; Sprawdź, czy połączenie jest nadal ważne przed ponownym użyciem.
; Maksymalna liczba stałych łączy. -1 Oznacza brak limitu.
; Maksymalna liczba połączeń (trwałe + non-persistent). -1 Oznacza brak limitu.
; Obsługa pól długo. Zwraca liczbę bajtów do zmiennych. 0 oznacza

; z uodbc.defaultlrl i uodbc.defaultbinmode
[MySQL]
; Maksymalna liczba stałych łączy. -1 Oznacza brak limitu.

; $ MYSQL_TCP_PORT lub wpisu mysql-tcp w pliku / etc / usług lub
mysql.default_port =
mysql.default_socket =

; * Wszelkie * użytkownik z dostępem PHP można uruchomić "echo get_cfg_var (" mysql.default_password ")

; Będą wyświetlane błędy SQL.
[MySQLi]
mysqli.max_links = -1
; w MYSQL_PORT.
; Domyślna nazwa Gniazdo lokalnej MySQL łączy. Jeśli puste, wykorzystuje wbudowany-in

mysqli.default_host =
; Należy pamiętać, że jest to na ogół * zły * pomysł, aby przechowywać haseł w pliku.

msql.allow_persistent = On
msql.max_persistent = -1
msql.max_links = -1
; Zezwolić lub nie utrzymujących połączenia.
; Wykrywanie uszkodzonych trwałych więzi zawsze pg_pconnect ().
pgsql.auto_reset_persistent = Wyłączony
pgsql.max_persistent = -1
pgsql.max_links = -1
; Rejestrowanie wiadomości zawiadomienie wymagają nieco koszty ogólne.
; Zaloguj PostgreSQL backend wiadomość Noitce czy nie.

; Zezwolić lub nie utrzymujących połączenia.
; Maksymalna liczba stałych łączy. -1 Oznacza brak limitu.
; Maksymalna liczba połączeń (trwałe + non-persistent). -1 Oznacza brak limitu.
; Sybase.interface_file = "/ usr / Sybase / interfejsy"
sybase.min_error_severity = 10
; Minimalna ważności komunikatu do wyświetlenia.
; Tryb kompatybilności z starszych wersji PHP 3.0.
; Tryb kompatybilności prawdopodobnie nie pozostanie wokół wiecznie, więc spróbuj stosowania
[Sybase-CT]
; Maksymalna liczba stałych łączy. -1 Oznacza brak limitu.
; Maksymalna liczba połączeń (trwałe + non-persistent). -1 Oznacza brak limitu.
; Minimalna nasilenie serwera wiadomości do wyświetlenia.

[Informix]

ifx.default_user =
ifx.default_password =
ifx.allow_persistent = On
ifx.max_persistent = -1
ifx.max_links = -1

ifx.charasvarchar = 0
; utrzymując je w pamięci.
; NULL użytkownika są zwracane jako pustych strun, chyba że jest ustawiona na 1. W tym przypadku,

; Wózki do przechowywania / pobierania danych.
; Argument przekazany do save_handler. W przypadku zapisu, jest ścieżka
; zmienna w celu korzystania z funkcji sesji PHP.
; Od PHP 4.0.1, możesz określić ścieżkę jako:
;
; bardziej efektywny układ dla serwerów, które obsługują wiele sesji.
; Możesz użyć skryptu w katalogu ext / sesji w tym celu.
; Moduł przechowywania plików tworzy pliki przy użyciu trybu 600 domyślnie.
; session.save_path = "N; TRYB; / ścieżka"
; nie nadpisać umask procesu.
; Czy korzystać z plików cookie.
; Ta opcja umożliwia administratorom, aby ich użytkownicy odporny na
; Nazwa sesji (używany jako nazwa ciasteczka).
; Zainicjować sesji na początku każdego żądania.
; Żywotność w sekundach cookies lub, jeśli 0, aż do ponownego uruchomienia przeglądarki.

; Domeny dla której cookie jest ważne.
; Wózki do serializacji danych. php jest standardem serializacji PHP.

; na każde żądanie.
session.gc_divisor = 1000
; oczyszczone przez proces zbierania śmieci.
; UWAGA: W przypadku korzystania z opcji podkatalogu do przechowywania plików sesji
; ustawienie session.gc_maxlifetime do 1440 (1440 seconds = 24 minut):
; PHP 4.2 i mniej mają nieudokumentowana właściwość / błąd, który pozwala na
; Możesz wyłączyć funkcję i ostrzeżenia oddzielnie. W tym momencie,
session.bug_compat_42 = 0
; Sprawdź HTTP Referer unieważnić przechowywane zewnętrznie URL zawierających identyfikatory.
; uważa za ważne.
; Ile bajtów do odczytu z pliku.
; Określone tutaj, aby utworzyć identyfikator sesji.
; Session.entropy_length = 16
; Ustawiony na {nocache, prywatne, publiczne,}, aby określić aspekty buforowania HTTP
session.cache_limiter = nocache

; Użyj tej opcji z rozwagą.
; - Adres URL, który zawiera aktywny identyfikator sesji może być przechowywany

session.hash_function = 0
; danych binarnych do czegoś czytelny.
; 5 bitów: 0-9, a-v

; dodać pole ukryte z informacji, które inaczej załączonym

; Zezwolić lub nie utrzymujących połączenia.
; Maksymalna liczba stałych łączy. -1 Oznacza brak limitu.
; Maksymalna liczba połączeń (trwałe + nie trwałe). -1 Oznacza brak limitu.

mssql.compatability_mode = Wyłączony
; Mssql.connect_timeout = 5
; Mssql.timeout = 60
; Mssql.textlimit = 4096
; Mssql.textsize = 4096
; Mssql.batchsize = 0
; On = & gt; Zwraca dane konwertowane do ustawień serwera SQL
; Mssql.datetimeconvert = On
mssql.secure_connection = Wyłączony
; FreeTDS domyślnie 4096
; Określ zestaw znaków klienta.
; To jest używany tylko wtedy, gdy skompilowany z FreeTDS
[Assertion]
; Assert.active = On
; Assert.warning = On
; Assert.bail = OFF
; Assert.callback = 0
; Assert.quiet_eval = 0
; Domyślnie Payflow Pro serwer.

; Domyślny limit czasu w sekundach.
; Domyślny adres IP serwera proxy (jeśli jest wymagane).
; Proxy port domyślny.
; Domyślnie logowania proxy.

; umożliwiają połączenia Ukazuje-COM
; Com.autoregister_typelib = true
; pokaż ostrzeżenia na podwójnych constat rejestracji
[mbstring]

; (Np sjis, BIG5, ISO-2022- *)
; Kodowanie wejście http.
; Kodowanie wyjście http. mb_output_handler musi być

; mbstring.internal_encoding ustawienia. Znaki wejściowe są
; Uwaga: Nie stosować automatyczne tłumaczenie _nie_ dla kodowania
; Mbstring.encoding_translation = OFF
; środki auto
; substitute_character używane podczas charakter nie mogą być zamienione

; itd. Możliwe wartości 0,1,2,4 lub ich kombinacją.
; 1: Przeciążenie funkcja mail ()

; Fbsql.allow_persistent = On
; Fbsql.default_database_password =
; Fbsql.default_user = "_SYSTEM"
; Fbsql.max_links = 128
; Fbsql.batchSize = 1000
; Komentarze użytkowników Exif Unicode są obsługiwane jako UCS-2BE / UCS-2LE i JIS jak JIS.
; jest stosowany. Dla ustawień dekodowania można odróżnić Motorola i
; Exif.decode_unicode_motorola = UCS-2BE
; Exif.decode_jis_motorola = JIS
[Tidy]
; Należy uporządkować czyste i naprawić wyjście automatycznie?
; takie jak obrazów dynamicznych
[soap]
; Ustawia nazwę katalogu, w którym zostanie wprowadzone rozszerzenie SOAP pliki cache.
; zamiast oryginalnego.
; Zmienne lokalne:
W celu ustawienia kodowania w Delphi PHP 2 na russkuyu, neobhodimo Ustaw ów w Apache i PHP, kotorыe ydut razem z Delphi PHP 2.
Tak więc, w zasadzie plikami yzmenyaem:

#
#
Dyrektywy # konfiguracyjne, które dają serwerowi jego instrukcjami.
# Dyrektywy.
# Nie wystarczy przeczytać instrukcje tutaj bez zrozumienia
# Consult docs internetowych. Zostałeś ostrzeżony.
# Dyrektywy konfiguracyjne pogrupowane są w trzech podstawowych części:
# Pełna ("środowisko globalne").
# Która odpowiada na żądania, które nie są obsługiwane przez wirtualnego hosta.
# Wszystkich hostów wirtualnych.
# Różne adresy IP lub nazwy hostów i ich obsługi przez
#
# Z serwera plików kontrolnych zaczynają się od "/" (lub "dysk: /" dla Win32),
# Z "/" wartość ServerRoot jest poprzedzany - tak "dzienniki / foo.log"
# Server jako "C: / Archivos de programa / Apache / apache2 / Grupy kłód / foo.log".
# UWAGA: W przypadku, gdy podane są nazwy plików, należy użyć ukośniki
# Jeżeli litera dysku jest pominięty, dysk, na którym znajduje się Apache.exe
# Wyraźne litery dysku ścieżek bezwzględnych, jednak w celu uniknięcia
#
### § 1: Globalnego Środowiska
# Dyrektywy w tej sekcji wpływa na ogólną pracę Apache,
# Można odnaleźć swoje pliki konfiguracyjne.

# ServerRoot: szczyt drzewa katalogów, w jakich serwera
#
# Zamontowanym systemie plików, prosimy o zapoznanie się z dokumentacją plik blokujący (dostępny
# Można zaoszczędzić sporo kłopotów.
# NIE dodać ukośnik na końcu ścieżki do katalogu.
ServerRoot "D: \ dphp_proj"
#
# Jeżeli nie określono (domyślnie), wynik zostanie zapisany w
# Aplikacje.
Plik # Scoreboard. Plik Tablica wyników muszą być przechowywane na dysku lokalnym.
#ScoreBoardFile Logi / apache_runtime_status
#
# Numer identyfikacyjny po uruchomieniu.
Dzienniki PidFile / httpd.pid
#
#

# KeepAlive: Niezależnie od tego, czy nie, aby umożliwić stałe połączenia (więcej niż
#

# MaxKeepAliveRequests: maksymalna liczba wniosków w celu umożliwienia
# Zalecamy pozostawienie tej liczby wysokie, dla maksymalnej wydajności.
MaxKeepAliveRequests 100
#
# Samego klienta w tym samym związku.
KeepAliveTimeout 15
##
##
# WinNT MPM
# MaxRequestsPerChild: maksymalna liczba wniosków Proces serwera służy
ThreadsPerChild 250

# Posłuchaj: Umożliwia wiążą Apache do określonych adresów IP i / lub
Dyrektywa #.
# Zmień to Słuchaj na określonych adresów IP, jak pokazano poniżej,
#
Słuchaj trzy tysiącpięćset sześćdziesiąt dziewięć
#
#
# Czy umieścić odpowiednie linie
LoadModule” w tym miejscu tak
# statycznie skompilowane moduły (wymienione przez `httpd -l ‘) nie muszą
#
# LoadModule moduły foo_module / mod_foo.so
Moduły LoadModule access_module / mod_access.so
Moduły LoadModule alias_module / mod_alias.so
Moduły LoadModule auth_module / mod_auth.so
Moduły #LoadModule Auth_dbm_module / mod_auth_dbm.so
Moduły LoadModule autoindex_module / mod_autoindex.so
Moduły LoadModule cgi_module / mod_cgi.so
Moduły #LoadModule Dav_fs_module / mod_dav_fs.so
LoadModule env_module moduły / mod_env.so
Moduły #LoadModule File_cache_module / mod_file_cache.so
Moduły LoadModule imap_module / mod_imap.so
PHPIniDir “C: \ Rozwój \ wewnętrznej \ qstudio \ src \\ php”
Moduły #LoadModule Info_module / mod_info.so
Moduły LoadModule log_config_module / mod_log_config.so
Moduły #LoadModule Mime_magic_module / mod_mime_magic.so
Moduły #LoadModule Proxy_connect_module / mod_proxy_connect.so
Moduły #LoadModule Proxy_ftp_module / mod_proxy_ftp.so
Moduły #LoadModule rewrite_module / mod_rewrite.so
Moduły #LoadModule Speling_module / mod_speling.so
Moduły #LoadModule Unique_id_module / mod_unique_id.so
Moduły #LoadModule Usertrack_module / mod_usertrack.so
Moduły #LoadModule Ssl_module / mod_ssl.so
#
# Informacje (ExtendedStatus On) lub tylko podstawowe informacje (ExtendedStatus
#

#
# Server, który reaguje na wszelkie wnioski, które nie są obsługiwane przez
# Wszystkie pojemniki można określić później w pliku.
# Wszystkie z tych dyrektyw może pojawić się w kontenerach,
# Wirtualnego hosta jest zdefiniowana.

# ServerAdmin: Twój adres, gdzie problemy z serwerem powinny być
# Jak dokumentów błędach. na przykład admin@your-domain.com
ServerAdmin webmaster@qadram.com
#
# To jest często określana automatycznie, ale zaleca się określić
#
# Przekierowania nie będzie działać. Zobacz również dyrektywę UseCanonicalName.
# Jeżeli Twój komputer nie posiada zarejestrowaną nazwę DNS, wpisz swój adres IP tutaj.
# przekierowania pracować w sensowny sposób.
ServerName localhost: 3569
#
# URL i zmienne nazwa_serwera i SERVER_PORT.
# Przez klienta. Przy ustawieniu na “On”, Apache będzie używać wartości
#

# DocumentRoot: katalog, z którego będzie służyć swoim
# aliasy dowiązania symboliczne i mogą być używane do wskazać innych lokalizacjach.
DocumentRoot “C: / DOCUME ~ 1 / TTM / MYDOCU ~ 1 / ASTROP ~ 1 /”
#
# Aby usługi i funkcje, które są dozwolone i / lub niepełnosprawnych w które
#
# Funkcje.

Brak AllowOverride
#
# Cechy szczególne włączonego – więc jeśli coś nie działa jak
# Poniżej.

# To należy zmienić na cokolwiek ustawić DocumentRoot się.

#
# Lub dowolnej kombinacji:
#
# Czy nie dać go do Ciebie.
# Dyrektywa Opcje jest zarówno skomplikowane i ważne. Proszę zobaczyć
# Aby uzyskać więcej informacji.
Opcje Indeksy FollowSymLinks
#
# To może być “wszystko”, “brak”, lub dowolnej kombinacji słów kluczowych:
#

# Kontroluje kto może dostać rzeczy z tego serwera.
Order allow, deny

# UserDir: nazwa katalogu, który jest dołączany na domu użytkownika
# Właściwa, ukośniki tutaj. W systemie Windows NT, “Prywatne / moją stronę”
#

# Kontrola dostępu do katalogów UserDir. Poniżej jest przykład
#
# Użytkownik lokalizacja katalogu, np “C: / Windows NT / profile / * / Moje Dokumenty / My Website”
#
# AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit
#
# Pozwól wszystkim
#
# Deny od wszystkich
#
#
# Czy wymagane.
# Negocjacyjna dokumenty. Wariant MultiViews może być używany do
#

# AccessFileName: nazwa pliku, aby szukać w każdym katalogu
Dyrektywa #.
AccessFileName .htaccess
#
# Oglądane przez klientów internetowych.

Deny from all
#
# Aby znaleźć.
TypesConfig conf / mime.types
#
# Jeśli nie można ustalić w inny sposób, na przykład jeden z rozszerzeniami plików.
# Dobry stosunek. Jeśli większość treści jest binarny, takich jak aplikacje
# Trzymaj przeglądarek na próby wyświetlenia plików binarnych tak, jakby były
#

# Moduł mod_mime_magic umożliwia korzystanie z różnych serwerów z podpowiedzi
# Dyrektywa mówi moduł, w którym znajdują się definicje podpowiedź.

# HostnameLookups: Zaloguj nazwiska klientów lub tylko ich adresy IP
# Domyślnie jest wyłączony, ponieważ byłoby ogólnie lepsza dla sieci, jeśli ludzie
# Każdy wniosek klienta spowoduje co najmniej jeden wniosek odnośników do
#

# EnableMMAP: Kontrola, czy mapowanie pamięci jest wykorzystywane w celu dostarczenia
# Domyślnie jest na; to wyłączyć, jeśli służą montowane z NFS
# System plików) może zwiększyć wydajność; Szczegółowe informacje można znaleźć
#

# EnableSendfile: Kontrola czy sendfile wsparcie jądra
# Domyślnie jest na; to wyłączyć, jeśli służą montowane z NFS
# Http://httpd.apache.org/docs-2.0/mod/core.html#enablesendfile
#EnableSendfile Wyłączony
#
# Jeśli nie zostanie określony w dyrektywę ErrorLog
# Zalogowani tutaj. Jeśli * do * zdefiniowanie pliku dziennika błędów dla
#

# LogLevel: Kontrola liczby zalogowanych do wiadomości error.log.
# Alert, Emerg.
LogLevel ostrzegają
#
# Dyrektywa CustomLog (patrz poniżej).
LogFormat “% h% l% u% t \”% r \ “% & gt; s% b \”% {HTTP_REFERER} i \ “\”% {User-Agent} i \ “” w połączeniu
LogFormat “% {HTTP_REFERER} i – & gt;% U” referer

#LogFormat “% H%% l u% t \”% r \ “% & gt; s% b \”% {HTTP_REFERER} i \ “\”% {User-Agent} i \ “% I% O” combinedio
#
# Jeśli nie definiuje żadnych logów dostępu w ciągu
# Określenie oso- logów dostępowych, transakcje będą
#

# Jeśli chcesz mieć agenta i Referer logów odkomentowując
#
#CustomLog Logi / Agent agent.log
#
# (Combined Plik_dziennika Format) można użyć następującej dyrektywy.
#CustomLog Logi / access.log połączeniu
#
# Dyrektywa ta konfiguruje co zwrócić jako odpowiedź serwera HTTP
# A zebrane w modułach.
# Gdzie Pełna przekazuje najwięcej informacji, a Prod najmniej.
ServerTokens Pełny
#
# Nazwa do stron generowanych przez serwer (dokumenty błąd wewnętrzny, katalog FTP
# dokumentów lub dokumentów niestandardowych błędów).
# Ustaw na jednym: on | off | Email
ServerSignature Na
#
# Alias ​​fakename realname
# Zauważ, że jeśli to jest przecinkiem / na fakename to serwer będzie
# Przykład, tylko “/ icons /”. Jeśli fakename slash jest zakończone, a następnie
# Trailing slash, realname musi również pominąć go.
# Mamy obejmują / icons / alias FancyIndexed ofert katalogowych. Jeśli
#

Opcje Indeksy MultiViews
Order allow, deny

# Należy to zmienić na ServerRoot / manual /. Alias ​​zapewnia
# To się jeśli nie obchodzi dla dokumentacji.
AliasMatch ^ / instrukcja (/.*) $ “C (:: / (de | en | es | fr | ja | | ko ru)?): \ Rozwoju \ wewnętrznej \ qstudio \ src \ / apache2 / instrukcji? $ 1 ”

Brak AllowOverride
Pozwól ze wszystkich

SetEnvIf REQUEST_URI ^ / instrukcja / (de | en | es | fr | ja | ko | ru) / wolą-language = jeden dolar

# ScriptAlias: To kontroluje, które katalogi zawierające skrypty serwerowe.
# Dokumenty w katalogu realname są traktowane jako aplikacje i
# Te same zasady dotyczące spływu “/” dotyczy ScriptAlias ​​dyrektyw, do
#

# “C: / Archivos de programa / Apache Group / Apache2 / cgi-bin” należy zmienić na Niezależnie ScriptAliased
#
Brak AllowOverride
Order allow, deny

# Przekierowanie pozwala powiedzieć klientom o dokumenty, które istnieją w używane
# Klienci gdzie szukać przeniesionego dokumentu.
# Przekierowanie stałe / foo http://www.example.com/bar
#
#
#
# ofert.
Opcje wyświetlania FancyIndexing VersionSort
#
# Pliki lub nazwy pliku rozszerzenia. Są one wyświetlane tylko dla
#

AddIconByType (TXT / icons / text.gif) text / *
AddIconByType (SND, / icons / sound2.gif) audio / *

AddIcon /icons/binhex.gif .hqx
AddIcon /icons/world2.gif .wrl .wrl.gz .vrml .vrm .iv
AddIcon /icons/a.gif .ps .ai .eps
AddIcon /icons/text.gif .txt
AddIcon /icons/p.gif .pl .py
AddIcon /icons/dvi.gif .dvi
AddIcon /icons/script.gif .conf .sh .shar .csh .ksh .tcl
Rdzeń AddIcon /icons/bomb.gif
AddIcon /icons/back.gif ..
AddIcon /icons/folder.gif KATALOG ^^ ^^

# DefaultIcon jest ikona, aby pokazać, które pliki, które nie mają ikony
#

# AddDescription pozwala umieścić krótki opis po pliku w
# Katalogi.
#
#AddDescription “Archiwum Tar” .tar

# ReadmeName to nazwa pliku README serwer będzie szukać przez
#
# Indeksy katalogów.
HeaderName header.html
#
# I nie obejmują w aukcji. Shell stylu symboli wieloznacznych jest dozwolone.
IndexIgnore. ?? * * ~ * Nagłówek * README * RCS CVS *, v *, t
#
# Dokument. Następnie można użyć negocjacji zawartości dać przeglądarce
#
# Wyjście bez znacznika określonego języka (patrz niżej)
# To chyba, że ​​jesteś pewien, że to jest poprawna dla wszystkich przypadków.
# * Ogólnie lepiej nie oznaczyć stronę jako
# * Język!
# DefaultLanguage nl
# Uwaga 1: przyrostek nie musi być taki sam jak język
# Kod języka jest en) mogą wykorzystywać “AddLanguage en .po” do
#
# Skrót znakowy “języka” nie jest identyczny z
# Np “Danmark / dk” kontra “duńskiego / da”.
# Uwaga 3: W przypadku “LTZ” my naruszać RFC za pomocą trzech char
# Dane referencyjne dla rfc1766 czyszczone.
# Kataloński (ca) – chorwacki (hr) – czeski (cs) – Duński (da) – Holenderski (NL)
# Grecki-Modern (el) – hebrajski (on) – Włoski (IT) – japoński (ja)
# Norweski (no) – Polski (PL) – portugalski (PT)
# chiński uproszczony (zh-CN) – Hiszpański (es) – Chiński tradycyjny (zh-TW)
AddLanguage ok .ca
AddLanguage da .dk
AddLanguage el .el
AddLanguage eo .eo
AddLanguage i .et
AddLanguage on .he
AddLanguage go .it
AddLanguage ko .ko
AddLanguage nl .nl
AddLanguage nie .no
AddLanguage pt .pt
AddLanguage ru .ru
AddLanguage zh-CN .zh-cn

# LanguagePriority pozwala dać pierwszeństwo niektórych językach
#
# Mniej alfabetycznie je tutaj. Prawdopodobnie chcesz, aby to zmienić.
LanguagePriority pl ca cs da de el eo es et fr on hr to ja ko ltz nl nn no pl pt pt-BR ru sv zh-CN zh-TW
#
# Wiele opcji (Wolę) [in case of a tie] lub NIE DOPUSZCZALNE (awaryjna)
#

# Określ domyślne kodowanie znaków dla wszystkich stron wysłanych. Jest
# Z Twojej strony, jeśli kiedykolwiek chcesz. Określając ją jako
# Czy w ISO-8859-1 (latin1), chyba że podano inaczej czyli ty
# Przyczyny w przeglądarkach, związane z javascript i parsowania URL
#

# Powszechnie stosowane rozszerzenia nazw plików do zestawów znaków. Prawdopodobnie
# Czy dobra starannie testowania konfiguracji po każdej zmianie.
# Oficjalna lista nazw charset i odpowiednich dokumentach RFC.
AddCharset ISO-8859-1 .iso8859-1 .latin1
ISO-8859-3 AddCharset .iso8859-3 .latin3
ISO-8859-5 AddCharset .iso8859-5 .latin5 .cyr .iso-ru
ISO-8859-7 AddCharset .iso8859-7 .latin7 .grk
ISO-8859-9 AddCharset .iso8859-9 .latin9 .TRK
AddCharset ISO-2022-KR .iso2022-kr .kis
AddCharset Big5 .Big5 .big5
AddCharset WINDOWS-1251 .cp-1251 .win-1251
AddCharset KOI-8 .koi8-r .koi8-ru
AddCharset ISO-10646-UCS-2 .ucs2
AddCharset UTF-8 .utf8
# Poniżej zestaw nie map do określonego standardu (ISO)
# Kapitalizacja rzeczywiście znaczenie (nie powinien, ale to
#
# Listę rodzaju. Ale przeglądarek obsługuje kilka.
AddCharset GB2312 .gb2312 .PL
AddCharset utf-8 .utf8
AddCharset EUC-TW .euc-tw
AddCharset EUC-KR .euc-kr

# AddType pozwala na dodanie lub modyfikację konfiguracji MIME
#
#
# Informacje w trakcie działania. Uwaga: Nie wszystkie przeglądarki obsługują.
# Aby zrobić z dyrektywami FancyIndexing dostosowywania wyżej.
#AddEncoding X-kompres .Z
#
# Prawdopodobnie należy określić te rozszerzenia wskazują typy nośników:
AddType application / x-kompres .Z

# AddHandler umożliwia mapowanie niektórych rozszerzeń plików do “obsługi”:
# Lub dodane z dyrektywą działania (patrz poniżej)
# Aby użyć skryptów CGI poza ScriptAliased katalogów:
#

# W przypadku plików, które zawierają własne nagłówki HTTP:
#AddHandler Wyślij jak jest asis
#
#

# Na mapach typu (wynegocjowanych środków):
# Aby być dystrybuowane w wielu językach).
AddHandler var map typu
#
#
# (Należy również dodać “Zawiera” do “Opcje” dyrektywy).
#AddType Text / html .shtml

# Akcja umożliwia zdefiniowanie typów nośników, które zostaną wykonane w każdym przypadku gdy skrypt
# ścieżek dla często używanych procesorów plików CGI.
# Format: Działanie obsługi-name / cgi-script / lokalizacja

# dostosowania reakcje na błędy w trzech smakach:
#
#ErrorDocument 500 “Serwer zrobił Boo Boo.”
#ErrorDocument 404 “/cgi-bin/missing_handler.pl”
#
#
#
# Nasza kolekcja wiadomości o-błędzie kolekcji wielojęzycznych. Używamy
#
# Domyślnie HTTP_.html.var pliki dodając linię:
# Alias ​​/ błąd / include / “/ swoje / include / ścieżkę /”
# Która pozwala stworzyć swój własny zestaw plików, zaczynając od
# Nawet na zasadzie wirtualnego hosta. Domyślny to pliki będą wyświetlane
# Z ustawienia ServerSignature.
# Zinternacjonalizowanych dokumenty błędów wymagają mod_alias, mod_include

#
# Brak AllowOverride
Html # AddOutputFilter Zawiera
# Order allow, deny
# LanguagePriority pl cs de en es fr it nl sv pt-br ro
#
# ErrorDocument 400 /error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var
# ErrorDocument 403 /error/HTTP_FORBIDDEN.html.var
# ErrorDocument 405 /error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
# ErrorDocument 410 /error/HTTP_GONE.html.var
# ErrorDocument 412 /error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
# ErrorDocument 414 /error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
# ErrorDocument 500 /error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
# ErrorDocument 502 /error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
# ErrorDocument 506 /error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var

#
# Uchwyt znane problemy z implementacji w przeglądarce.
BrowserMatch “Mozilla / 2″ nokeepalive
BrowserMatch “RealPlayer 4 \ .0″ siła-odpowiedź-1.0
BrowserMatch “JDK / 1 \ .0″ siła-odpowiedź-1.0
#
# Katalog, który nie zawiera ukośnika. Rozwiązuje ten
# Przekierowanie folderów z metod DAV.
#
BrowserMatch “^ WebDrive” przekierować-ostrożnie
BrowserMatch “^ gnome-VFS” przekierować-ostrożnie
#
# Z adresu URL http: // nazwa_serwera / stan serwera
#
# SetHandler stan serwera
# Deny od wszystkich

# Pozwól raporty konfiguracji zdalnego serwera, z adresem URL
# Zmień “.qadram”, aby dopasować domena włączyć.
#
# Order deny, allow
# Pozwól .qadram

#
#
Dołącz conf / ssl.conf

#
# Maszyn i można ją pojemniki konfiguracji wirtualnego hosta dla nich. Większość konfiguracji
Adresy IP. # Wskazuje na to gwiazdkami w poniższych dyrektywach.
# Proszę zapoznać się z dokumentacją w
# Szczegółowe Zanim spróbujesz konfiguracji hostów wirtualnych.
# Można użyć opcji wiersza polecenia “S”, aby zweryfikować wirtualnego hosta

# Użyj nazwy hostingu wirtualnego opartego.
#NameVirtualHost *: 80
#
# Dyrektywa Apache prawie każdy może iść do kontenera wirtualnego hosta.
# Nazwa serwera.
#
# DocumentRoot /www/docs/dummy-host.example.com
# Logi ErrorLog / manekin-host.example.com-error_log
#

C: \ Program Files \ CodeGear \ Delphi for PHP \ 2.0 \ php \ php.ini, php.ini.template, php.ini-dist, php.ini-zalecane:

; O php.ini;
; Plik ten kontroluje wiele aspektów zachowania PHP. Aby PHP
; katalogu, w ścieżce wyznaczonej przez zmienną środowiskową
; W systemie Windows ścieżka kompilacji jest katalog systemu Windows.
; -c argumentem w trybie wiersza poleceń.
; Składnia pliku jest bardzo prosty. Białe znaki i linie
; Nagłówki sekcji (np [Foo]) są zignorowane, choć
;
; Dyrektywa = wartość
;
; ze stałych INI (On, Off, true, false, yes, no i brak) lub wyrażenia
;
; | Bitowe OR
; ~ NIE bitowe
;
; Mogą one być wyłączone z wartości 0, Wył, Fałsz lub Nie
; Pusty ciąg znaków może być oznaczony po prostu nie pisać niczego po równi
;
; foo = brak; ustawia foo na pusty ciąg
;
; dynamicznie ładowane rozszerzenia (albo rozszerzenie PHP lub rozszerzenie Zend),
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; ustawia niektóre ustawienia standardowe non, które sprawiają, że PHP bardziej wydajne, bardziej bezpieczne,
;
; aplikacji, a czasami trudniej rozwijać się. Korzystanie z tego
; standardowe ustawienia są dokładnie udokumentowane, można przejść przez każdego z nich,
;
; plik, zawarte w dystrybucji PHP.
; Ten plik różni się od pliku php.ini-dist na fakt, że oferuje ona
; ewentualnie zerwanie kompatybilności ze standardem out-of-the-box zachowanie
; odpowiednio, jeśli zdecydujesz się skorzystać z tego pliku zamiast.
; – Register_globals = Off [Security, Performance]
; środowiska i innych parametrów serwera). Zamiast używać $ foo, należy użyć
; wniosek, a mianowicie, POST, GET i zmienne cookies), lub użyć jednego z konkretnych
; gdzie wejście pochodzi. Można również spojrzeć na
; Należy zauważyć, że register_globals będzie depracated (tj wyłączone
; Czytaj http://php.net/manual/en/security.registerglobals.php dalszego
; – Register_long_arrays = Off [Performance]
; zmienne ($ HTTP _ * _ VARS). Zamiast tego należy użyć superglobals które były
; – Display_errors = Off [Security]
; skrypty nie będą wyświetlane jako część wysłanie danych, a więc
; zawartość może wystawiać informacji o skrypcie, serwera WWW, lub bazy danych
; dyrektywa wyłączona.
; Niniejsza dyrektywa uzupełnia powyższy jeden. Wszelkie błędy, które występują w czasie
; ale może być skonfigurowany na wiele sposobów). Wraz z ustawieniem display_errors wyłączona,
; bez ujawniania jakichkolwiek poufnych informacji do zdalnych użytkowników.
; Ustaw bufor wyjściowy 4KB. Włączanie buforowania wyjścia zwykle powoduje mniej
; lepsze wyniki. Zysk dyrektywa rzeczywiście daje w dużej mierze zależy
; – Register_argc_argv = Off [Performance]
; zmienne.
; Dane wejściowe nie jest już uciec z kreskami ukośnymi, tak że może być wysłany do
; addslashes function () na każdym elemencie wejściowym chcesz wysłać do bazy danych.
; Zmienne środowiskowe nie są zakodowane w $ _ENV. Aby uzyskać dostęp do
; – Error_reporting = E_ALL [Code Cleanliness, Security(?)]
; są emitowane za błędy nie są krytyczne, ale to może być objawem większe
; zmiennych niezainicjalizowane być wyświetlane.
; To nie jest możliwe, aby podjąć decyzję, aby wymusić zmienną być przekazywane przez referencję
; Funkcja wymaga odpowiedniego argumentu przez odniesienie.

; Opcje językowe;

Na silnik =
; Włącz tryb zgodności z Zend Engine 1 (PHP 4.x)

; UWAGA: Korzystanie z krótkich tagów należy unikać podczas tworzenia aplikacji lub
; serwery, które nie są pod kontrolą, ponieważ krótkie znaczniki nie mogą
; pamiętaj, aby nie używać krótkich tagów.

asp_tags = Wyłączony
; Liczba cyfr znaczących wyświetlona w liczb zmiennoprzecinkowych.

y2k_compliance = On
; Buforowanie pozwala wysłać nagłówki (w tym plików cookie), nawet
; nieco. Możesz włączyć buforowanie wyjścia w czasie pracy aplikacji poprzez wywołanie wyjścia
; ustawienie tej dyrektywy na Wł. Jeśli chcesz ograniczyć rozmiar bufora
; Wartość tej dyrektywy (np output_buffering = 4096).

; przykład, jeśli ustawisz output_handler do “mb_output_handler”, znak
; Ustawienie jakiejkolwiek obsługi wyjścia automatycznie włącza buforowanie wyjścia.
; dyrektywy. Zamiast jawnie ustawić obsługi wyjścia za pomocą ob_start ().
; robi.
; Uwaga: output_handler musi być pusty, jeśli jest ustawiony “On” !!!!
; Output_handler =
; Wyjście przejrzysty kompresji za pomocą biblioteki zlib
; zostać wykorzystane do sprężania (domyślnie wynosi 4 KB)
; kawałki wyjścia, które są kilkaset bajtów każdego wyniku
; wydajność, umożliwiają output_buffering dodatkowo.
; output_handler, lub w inny sposób wyjście zostanie uszkodzony.

; aktywowana jest tutaj. To ustawienie nie same jak output_handler lecz
; Zlib.output_handler =
; Implicite równo mówi PHP powiedzieć warstwę wyjściową do spłukiwania się
; Funkcja PHP flush () po każdym wezwanie do wydrukowania () lub echo (), a każdy
; konsekwencje i jest zalecane wyłącznie do celów debugowania.

; nazwy jako parametr), jeśli unserializer znajdzie niezdefiniowanej klasy
; Pojawia się ostrzeżenie, jeśli określona funkcja nie jest określona, ​​lub jeśli
; Więc tylko ustawić ten wpis, jeśli naprawdę chcesz, aby wdrożyć takie
unserialize_callback_func =
; Gdy pływa & amp; dwuosobowe są szeregowane sklep serialize_precision znacząca
serialize_precision = 100
; Czy włączyć możliwość wymuszenia argumenty przekazywane przez referencję
; obsługiwane w przyszłych wersjach PHP / Zend. Zachęca metoda
; deklaracja. Jesteś spróbować i wyłączyć tę opcję i zrobić
; z przyszłymi wersjami języka (otrzymasz ostrzeżenie za każdym razem,
; odniesienia).

; Tryb awaryjny
safe_mode = Off
; Domyślnie Tryb awaryjny nie sprawdza, UID
; włącz safe_mode_gid.

; w tym pliki z tego katalogu i jego podkatalogów.
; być stosowane, gdy włącznie)

; będą mogły być realizowane poprzez exec rodziny funkcji.

; Dyrektywa ta zawiera listę oddzielonych przecinkami prefiksów. W trybie awaryjnym,
; przedrostków tutaj. Domyślnie użytkownicy będą w stanie ustawić
;
; Zmienna środowiskowa!

; użytkownik nie będzie mógł zmienić za pomocą putenv (). Zmienne te będą
safe_mode_protected_env_vars = LD_LIBRARY_PATH
; open_basedir, jeśli jest ustawiona, ogranicza wszystkie operacje na plikach w określonym katalogu
; lub wirtualnego hosta pliku konfiguracji serwera WWW. Dyrektywa ta jest
; Open_basedir =
; Dyrektywa ta pozwala na wyłączenie niektórych funkcji ze względów bezpieczeństwa.
; * NIE * wpływ to, czy tryb bezpieczny jest włączony lub wyłączony.

; Otrzymuje listę oddzielonych przecinkami nazw klas. Dyrektywa ta jest
disable_classes =
; Kolory dla trybu podświetlania składni. Wszystko, co jest dopuszczalne w
; Highlight.string = # DD0000
; = # 007700 Highlight.keyword
; Highlight.default = # 0000BB

; wniosek. Rozważyć włączenie go, jeśli wykonując długie żądanie, które może skończyć się
; = On ignore_user_abort
;
;
; (Np dodając swój podpis do nagłówka serwera WWW). Nie jest bezpieczeństwo
; na serwerze, czy nie.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
max_execution_time = 30; Maksymalny czas realizacji każdego scenariusza, w sekundach
memory_limit = 8M; Maksymalna ilość pamięci skrypt mogą spożywać (8MB)

; Obsługa błędów i pozyskiwania drewna;

; poziom raportowania
; E_ERROR – fatalne błędy w czasie wykonywania
; E_PARSE – kompilacji błędy Parse
; z błędu w kodzie, ale możliwe, że to
; powołując się na fakt, że jest automatycznie inicjowane na
; E_STRICT – run-time zawiadomienia, pozwalają mieć PHP sugerują zmiany
; i do przodu zgodność kodu
; E_CORE_WARNING – ostrzeżenia (błędy nie śmiertelne), które występują w czasie PHP
; E_COMPILE_ERROR – fatalne błędy w czasie kompilacji
; E_USER_ERROR – komunikat generowany przez użytkownika
; E_USER_NOTICE – komunikat Ogłoszenie przez użytkowników
; Przykłady:
; – Pokaż wszystkie błędy, z wyjątkiem komunikatów i ostrzeżeń Standardy kodowania
; Error_reporting = E_ALL & amp; ~ E_NOTICE
; – Pokaż wszystkie błędy, z wyjątkiem ogłoszeń
; Error_reporting = E_ALL & amp; ~ E_NOTICE | E_STRICT
; – Pokaż tylko błędy
; Error_reporting = E_COMPILE_ERROR | E_ERROR | E_CORE_ERROR
;

; jesteś zachęca do wyłączyć tę funkcję i używać rejestrowanie błędów
; może ujawnić informacje na temat zabezpieczeń dla użytkowników końcowych, takie jak ścieżki do plików w sieci Web
Na display_errors =
; Nawet wtedy, gdy jest na display_errors, błędy, które występują w trakcie uruchamiania PHP
; display_startup_errors wyłączony, z wyjątkiem podczas debugowania.
; Zaloguj błędy do pliku dziennika (log serwera specyficzne, stderr lub error_log (poniżej))
; błędów wyświetlania na produkcji stron internetowych.

; dodanej. Domyślnie jest to 1024 do 0 pozwala nie stosować żadnych maksymalną długość w ogóle.

; Linia aż ignore_repeated_source ustawiono prawdziwe.

; to On nie będzie błędów zalogować powtarzających wiadomości z różnych plików lub
ignore_repeated_source = Wyłączony
; Jeśli ten parametr jest ustawiony na Off, a następnie wycieki pamięci nie zostanie pokazany (na
; raportowanie błędów obejmuje E_WARNING w liście dozwolonych

track_errors = Wyłączony
; Wyłącz włączenie znaczników HTML w wiadomościach o błędach.
; Html_errors = Wyłączony
; Jeśli html_errors jest ustawiona na PHP tworzy klikalne komunikaty o błędach, które kierują
; Możesz pobrać kopię instrukcji PHP z http://www.php.net/docs.php
; prowadząc ‘/’. Należy również określić rozszerzenie nazwy pliku używane w tym
; Uwaga: Nigdy nie należy używać tej funkcji na polach produkcyjnych.
; Docref_ext = .html
; String do wyjścia przed komunikatem o błędzie.

; Error_append_string = “”
; Zaloguj błędy do określonego pliku.

; Error_log = syslog

; Przetwarzanie danych;
;

; Domyślnie jest “& amp;”.

; Domyślnie jest “& amp;”.
; Arg_separator.input = “; & amp;”
; Dyrektywa ta określa kolejność, w jakiej PHP rejestrów GET, POST, Cookie,
; dalej globalne zmienne EGPCS lub GPC). Rejestracja odbywa się od lewej do prawej, nowszy
variables_order = “GPCS”
; Czy zarejestrować zmienne globalne zmienne EGPCS jak zmienne globalne. Państwo może
; z danymi użytkownika. To sprawia, że ​​największy sens, gdy w połączeniu z opcją track_vars – w którym
; zmienne.
; Należy zrobić wszystko, aby napisać swoje skrypty tak, że nie wymagają one
; ewentualnych problemów związanych z bezpieczeństwem, jeśli kod nie jest bardzo dobrze traktowane.

; i przyjaciół. Jeśli nie jesteś ich użyciu, zaleca, aby je wyłączyć,
register_long_arrays = Wyłączony
; Dyrektywa ta mówi PHP czy zadeklarować argv & amp; zmiennych argc (które
; należy ją wyłączyć w celu zwiększenia wydajności.

; używany (Just In Time), zamiast po uruchomieniu skryptu. W przypadku tych zmiennych
; wzrost wydajności. Dyrektyw PHP register_globals, register_long_arrays,
auto_globals_jit = On
; Maksymalny rozmiar danych POST, że PHP będzie zaakceptować.

;
; Magiczne cytaty dla przychodzących danych GET / POST / Cookie.

magic_quotes_runtime = Wyłączony
; Użyj stylu magiczne Sybase (escape “cytaty z ” zamiast \ ‘).

auto_prepand_file =

; Content-type: Nagłówek. Aby wyłączyć wysyłanie charset, po prostu
;
default_mimetype = “text / html”

; Always_populate_raw_post_data = On
filter.default = “unsafe_raw”;

; Ścieżki i katalogów;

; Include_path = “: / php / includes”.
; Windows: “ścieżka1 \; \ path2″

; jeśli PHP nie został skompilowany z FORCE_REDIRECT należy ustawić doc_root
; zobacz dokumentację dla kwestii bezpieczeństwa. Alternatywny jest użycie
doc_root =
; Katalog, w którym otwiera się skrypt PHP za pomocą / ~ nazwa_użytkownika używane tylko
user_dir =
; Katalog, w którym rozszerzenia (moduły ładowalne) mieszkają.

; odpowiednio w wielowątkowych serwerów takich jak IIS lub Zeusa, i jest automatycznie
enable_dl = On
; cgi.force_redirect jest konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa uruchomione PHP jako CGI pod
; wyłączyć go tutaj NA WŁASNE RYZYKO
; cgi.force_redirect = 1
; jeśli cgi.nph jest włączona zmusi CGI zawsze wysłanego Stan: 200 z
; cgi.nph = 1
; jeśli cgi.force_redirect jest włączony, i nie są uruchomione w Apache lub Netscape
; będzie szukać wiedzieć, że jest OK, aby kontynuować wykonanie. Ustawienie tego zmienna może
; cgi.redirect_status_env =;
; FastCGI pod IIS (oparte na WINNT OS) obsługuje możliwość wcielić
; kontekst zabezpieczeń, że wniosek działa pod. mod_fastcgi pod Apache
; Ustawiony na 1, jeśli działa pod IIS. Domyślną jest zero.

; fastcgi.log = 0
; opcja konfiguracji cgi.rfc2616_headers mówi PHP, jaki rodzaj nagłówków do
; jest obsługiwana przez Apache. Kiedy ta opcja jest ustawiona na 1 PHP wyśle
; Domyślną jest zero.

;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
; Czy zezwolić na przesyłanie plików HTTP.

; określony).

upload_max_filesize = 2M

; Opakowania fopen;

allow_url_fopen = On
; Zdefiniuj hasło anonimowego ftp (adres e-mail)

; user_agent = “PHP”
; Domyślny limit czasu w oparciu o strumienie gniazd (w sekundach)

; lub pracujesz na komputerze Mac i muszą radzić sobie z plikami z
; automatycznie wykryje znak EOL w tych plikach, tak aby
; auto_detect_line_endings = Wyłączony

; Rozszerzenia dynamiczne;
;
; składnia:
; rozszerzenie = modulename.extension
; Na przykład w systemie Windows:
; rozszerzenie = msql.dll
; … Albo w systemie UNIX:
; rozszerzenie = msql.so
; Należy pamiętać, że powinny to być nazwa tylko modułu; brak informacji katalogu
; extension_dir dyrektywa powyżej.

; Trzeba zauważyć, że jest zbudowany w ODBC, więc nie potrzebna jest dll dla niego.

; Rozszerzenie = php_cpdf.dll
; Rozszerzenie = php_dba.dll
; Rozszerzenie = php_dbx.dll
; Rozszerzenie = php_fdf.dll
; Rozszerzenie = php_filepro.dll
; Rozszerzenie = php_gettext.dll
; Rozszerzenie = php_ifx.dll
; Rozszerzenie = php_imap.dll
; Rozszerzenie = php_java.dll
; Rozszerzenie = php_mbstring.dll
; Rozszerzenie = php_mhash.dll
; Rozszerzenie = php_ming.dll
; Rozszerzenie = php_msql.dll
; Rozszerzenie = php_mysqli.dll
; Rozszerzenie = php_openssl.dll
; Rozszerzenie = php_pdf.dll
; Rozszerzenie = php_shmop.dll
; Rozszerzenie = php_sockets.dll
rozszerzenie = php_tidy.dll
; Rozszerzenie = php_xmlrpc.dll
; Rozszerzenie = php_yaz.dll
rozszerzenie = php_dbg.dll
[Debugger]
debugger.profiler_enabled = na

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
[Date]
; Date.timezone =
[Syslog]
; $ LOG_CRON, etc.). Wyłączenie go jest dobrym pomysłem wydajność mądry. W
define_syslog_variables = Wyłączony
[mail function]
SMTP = localhost

; Sendmail_from = me@example.com
; Tylko dla systemu Unix. Możesz również dostarczyć argumentów (domyślnie: “sendmail -t -i”).

; do sendmail binarny. Parametry te będą zawsze zastąpić wartość
; Mail.force_extra_parameters =
[SQL]

; Odbc.default_db = nie jest jeszcze realizowane
; Odbc.default_pw = Jeszcze nie realizowane
; Zezwolić lub nie utrzymujących połączenia.

odbc.check_persistent = On
; Maksymalna liczba stałych łączy. -1 Oznacza brak limitu.

odbc.max_links = -1
; Obsługa pól długo. Zwraca liczbę bajtów do zmiennych. 0 oznacza
odbc.defaultlrl = 4096
; Obsługa danych binarnych. 0 oznacza pośredni, 1 powrót jak jest, 2 konwersja do char.
; z uodbc.defaultlrl i uodbc.defaultbinmode

; Zezwolić lub nie utrzymujących połączenia.

mysql.max_persistent = -1
; Maksymalna liczba połączeń (trwałe + non-persistent). -1 Oznacza brak limitu.

; $ MYSQL_TCP_PORT lub wpisu mysql-tcp w pliku / etc / usług lub
; w MYSQL_PORT.

; Domyślnie MySQL.

mysql.default_host =
; Użytkownik domyślną mysql_connect () (nie ma zastosowania w trybie awaryjnym).

; Należy pamiętać, że jest to na ogół * zły * pomysł, aby przechowywać haseł w pliku.
; i ujawnić to hasło! I oczywiście, każdy użytkownik z dostępem do tego odczytu
mysql.default_password =
; Maksymalny czas (w secondes) dla connect timeout. -1 Oznacza brak limitu

; Będą wyświetlane błędy SQL.

mysqli.max_links = -1
; Domyślny numer portu mysqli_connect (). Jeśli nie ustawiono, mysqli_connect () użyje
; Wartość czasu kompilacji zdefiniowane MYSQL_PORT (w tej kolejności). Win32 tylko patrzeć
mysqli.default_port = 3306
; Domyślna nazwa Gniazdo lokalnej MySQL łączy. Jeśli puste, wykorzystuje wbudowany-in
mysqli.default_socket =
; Domyślna mysql_connect hosta () (nie ma zastosowania w trybie awaryjnym).

mysqli.default_user =
; Domyślne hasło dla mysqli_connect () (nie ma zastosowania w trybie awaryjnym).
; * Wszelkie * użytkownik z dostępem PHP można uruchomić “echo get_cfg_var (” mysqli.default_pw “)
; plik będzie można ujawnić hasła, jak również.

mysqli.reconnect = Wyłączony
[mSQL]
msql.allow_persistent = On
; Maksymalna liczba stałych łączy. -1 Oznacza brak limitu.

msql.max_links = -1
[PostgresSQL]
pgsql.allow_persistent = On
; Wykrywanie uszkodzonych trwałych więzi zawsze pg_pconnect ().
pgsql.auto_reset_persistent = Wyłączony
; Maksymalna liczba stałych łączy. -1 Oznacza brak limitu.

pgsql.max_links = -1
; Ignoruj ​​PostgreSQL backend wiadomość wypowiedzenia lub nie.
pgsql.ignore_notice = 0
; Zaloguj PostgreSQL backend wiadomość Noitce czy nie.
pgsql.log_notice = 0
[Sybase]
sybase.allow_persistent = On
; Maksymalna liczba stałych łączy. -1 Oznacza brak limitu.

sybase.max_links = -1
; Sybase.interface_file = “/ usr / Sybase / interfejsy”
; Minimalna nasilenie błędów wyświetlania.

sybase.min_message_severity = 10

; Jeśli włączony, spowoduje to PHP automatycznie przypisać do wyników według typów
; Tryb kompatybilności prawdopodobnie nie pozostanie wokół wiecznie, więc spróbuj stosowania
sybase.compatability_mode = Wyłączony
[Sybase-CT]
sybct.allow_persistent = On
; Maksymalna liczba stałych łączy. -1 Oznacza brak limitu.

sybct.max_links = -1
; Minimalna nasilenie serwera wiadomości do wyświetlenia.

sybct.min_client_severity = 10
[bcmath]
bcmath.scale = 0
[browscap]

; Domyślna ifx_connect hosta () (nie ma zastosowania w trybie awaryjnym).

ifx.default_user =
; Domyślne hasło dla ifx_connect () (nie ma zastosowania w trybie awaryjnym).

ifx.allow_persistent = On
; Maksymalna liczba stałych łączy. -1 Oznacza brak limitu.

ifx.max_links = -1
; Jeśli włączone, wybierz oświadczenia przywrócić zawartość z tekstem kropelka zamiast jego id.

ifx.byteasvarchar = 0
; Końcowe spacje są usuwane z kolumn o stałej długości char. Może pomóc
ifx.charasvarchar = 0
; Jeśli na zawartość tekstu i bajtowych plamy są po cenach dumpingowych do pliku zamiast
ifx.blobinfile = 0
; NULL użytkownika są zwracane jako pustych strun, chyba że jest ustawiona na 1. W tym przypadku,
ifx.nullformat = 0
[Session]
session.save_handler = pliki
; Argument przekazany do save_handler. W przypadku zapisu, jest ścieżka
; zmienna w celu korzystania z funkcji sesji PHP.
; Od PHP 4.0.1, możesz określić ścieżkę jako:
; session.save_path = “N; / ścieżka”
; gdzie N jest liczbą całkowitą. Zamiast przechowywać wszystkie pliki sesji w
; przechowywania danych sesji w tych katalogach. Jest to przydatne, jeśli
; bardziej efektywny układ dla serwerów, które obsługują wiele sesji.
; UWAGA 1: PHP nie utworzy struktury katalogów automatycznie.
; UWAGA 2: Patrz rozdział zbierania śmieci poniżej, jeśli zdecydujesz się na
;
; Można to zmienić za pomocą
; session.save_path = “N; TRYB; / ścieżka”
; gdzie MODE ósemkowej reprezentacji trybie. Należy zauważyć, że w tym
; Session.save_path = “/ tmp”
; Czy korzystać z plików cookie.

; Ataki, które obejmują przekazywanie identyfikatora sesji w adresach URL; domyślnie 0.

session.name = PHPSESSID
; Zainicjować sesji na początku każdego żądania.

session.cookie_lifetime = 0
; Ścieżka dla których Cookie jest ważny.

session.cookie_domain =
; Wózki do serializacji danych. php jest standardem serializacji PHP.

; na każdej inicjalizacji sesji.
; na przykład 1/100 oznacza, że ​​jest 1% szansy, że rozpoczyna się proces GC

session.gc_divisor = 1000
; Po kilku sekundach, zapisane dane będą traktowane jako “śmieci” i
session.gc_maxlifetime = 1440
; UWAGA: W przypadku korzystania z opcji podkatalogu do przechowywania plików sesji
; się automatycznie. Musisz zrobić własne śmieci
; Na przykład, następujący skrypt będzie to równoznaczne z
; cd / ścieżka / do / sesje; znaleźć -cmin 24 | xargs rm
; PHP 4.2 i mniej mają nieudokumentowana właściwość / błąd, który pozwala na
; jest wyłączona. PHP 4.3 i nowsze wygenerują ostrzeżenie, jeśli ta funkcja jest używana.
; wyświetlana jest tylko ostrzeżenie, jeśli bug_compat_42 jest włączony.
session.bug_compat_42 = 0

; HTTP_REFERER musi zawierać ten podciąg na sesji się
session.referer_check =
; Ile bajtów do odczytu z pliku.

session.entropy_file =
; Session.entropy_length = 16
; Session.entropy_file = / dev / urandom
; Ustawiony na {nocache, prywatne, publiczne,}, aby określić aspekty buforowania HTTP
session.cache_limiter = nocache
; Dokument wygasa po n minut.

; Korzystanie z trans sid może zaryzykować bezpieczeństwo użytkowników.
; – Użytkownik może wysłać adres URL zawiera aktywny identyfikator sesji
; – Adres URL, który zawiera aktywny identyfikator sesji może być przechowywany
; – Użytkownik może uzyskać dostęp do witryny z tej samej sesji ID
session.use_trans_sid = 0
; Wybierz funkcję hash
; 1: SHA-1 (160 bitów)

; danych binarnych do czegoś czytelny.
; 4 bity: 0-9, a-f
; 6 bitów: 0-9, a-z, A-Z, “-“, “”,

; Formularz / fieldset są specjalne; jeśli to ich tutaj, nagrywarka będzie
; do adresów URL. Jeśli chcesz XHTML zgodności, usunąć wpis formularz.
url_rewriter.tags = “= href, obszar = href, ramka = src, wejście = src, form = fakeentry”
[MSSQL]
mssql.allow_persistent = On
; Maksymalna liczba stałych łączy. -1 Oznacza brak limitu.

mssql.max_links = -1
; Minimalna nasilenie błędów wyświetlania.

mssql.min_message_severity = 10
; Tryb kompatybilności z starszych wersji PHP 3.0.

; Mssql.connect_timeout = 5
; Limit czasu zapytania

; Mssql.textlimit = 4096
; Prawidłowy zakres 0 – 2147483647. Domyślnie = 4096.

; Mssql.batchsize = 0
; Określ, jak datetime i datetim4 kolumn są zwracane
; Off = & gt; Zwraca wartości jako hh RRRR-MM-DD: MM: SS

mssql.secure_connection = Wyłączony
; Określ maksymalna liczba procesów. -1 = Domyślnie biblioteka
; FreeTDS domyślnie 4096

; Jeśli pusta czy nie ustawić charset klienta stosowany jest od freetds.comf
mssql.charset = “utf-8″
[Assertion]
; Assert.active = On
; Wydać ostrzeżenie PHP dla każdej nieudanej twierdzenia.

; Assert.bail = OFF
; Użytkownika funkcja do wywołania, jeśli twierdzenie nie.

; error_reporting (0) wokół eval ().

; Domyślnie Payflow Pro serwer.

pfpro.defaultport = 443
; Domyślny limit czasu w sekundach.

; Pfpro.proxyaddress =
; Proxy port domyślny.

; Pfpro.proxylogon =
; Domyślne hasło proxy.

; ścieżka do pliku zawierającego GUID, IIDs lub nazw plików z TypeLibs
; umożliwiają połączenia Ukazuje-COM
; Stałe autoregister o składniki typlib na com_load ()
; zarejestruj stałe caseSensitive
; pokaż ostrzeżenia na podwójnych constat rejestracji

; język do wewnętrznej reprezentacji znaków.

; Niektóre kodowania nie może pracować jako kodowania wewnętrznego.
; Mbstring.internal_encoding = EUC-JP
; Kodowanie wejście http.

; zarejestrowany jako bufora wyjściowego mogła funkcjonować w

; mbstring.internal_encoding ustawienia. Znaki wejściowe są
; Uwaga: Nie stosować automatyczne tłumaczenie _nie_ dla kodowania
; Mbstring.encoding_translation = OFF
; automatyczne wykrywanie kodowania zamówienie.
; Mbstring.detect_order = Auto
; substitute_character używane podczas charakter nie mogą być zamienione
; Mbstring.substitute_character = brak;
; przeciążenie (wymienić) pojedyncze funkcje bajtowe mbstring funkcji.
; itd. Możliwe wartości 0,1,2,4 lub ich kombinacją.
; 0: Nie przeciążenie
; 2: Przeciążenie str * funkcje ()
; Mbstring.func_overload = 0
[FrontBase]
; Fbsql.autocommit = On
; Fbsql.default_database_password =
; Fbsql.default_password =
; Fbsql.generate_warnings = OFF
; Fbsql.max_links = 128
; Fbsql.max_results = 128

; Komentarze użytkowników Exif Unicode są obsługiwane jako UCS-2BE / UCS-2LE i JIS jak JIS.
; podane przez odpowiednie ustawienie kodowania. Gdy pusty mbstring.internal_encoding
; intel kolejność bajtów. Ustawienie dekodowania nie może być puste.
; Exif.decode_unicode_motorola = UCS-2BE
; Exif.encode_jis =
; Exif.decode_jis_intel = JIS
[Tidy]
; Tidy.default_config = /usr/local/lib/php/default.tcfg
; Należy uporządkować czyste i naprawić wyjście automatycznie?
; takie jak obrazów dynamicznych

; Włącza lub wyłącza funkcję buforowania WSDL.
; Ustawia nazwę katalogu, w którym zostanie wprowadzone rozszerzenie SOAP pliki cache.
; (Czas życia) Ustawia liczbę sekund, podczas gdy w pamięci podręcznej plik będzie używany
soap.wsdl_cache_ttl = 86400
; Zmienne lokalne:
; Koniec:

© 2009 – 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Setting charsets in Delphi PHP 2

# 2. Directives that define the parameters of the ‘main’ or ‘default’ server,
# These directives also provide default values ​​for the settings
# 3. Settings for virtual hosts, which allow Web requests to be sent to
# Same Apache server process.
# Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
# Server will use that explicit path. If the filenames do * not * begin
# With ServerRoot set to “C: / Archivos de programa / Apache Group / Apache2″ will be interpreted by the
#
# Instead of backslashes (eg, “c: / apache” instead of “c: \ apache”).
# Will be used by default. It is recommended that you always supply
# Confusion.

#
# Such as the number of concurrent requests it can handle or where it
#
#
# Configuration, error, and log files are kept.
# NOTE! If you intend to place this on an NFS (or otherwise network)
# At);
#
#

# ScoreBoardFile: File used to store internal server process information.
# Applications.
#
#
PidFile logs / httpd.pid
# Timeout: The number of seconds before receives and sends time out.

# One request per connection). Set to “Off” to deactivate.

# MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow
#
#
#

# Directive.
# Prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses (0.0.0.0)
Listen 3569
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
# Statically compiled modules (those listed by `httpd -l ‘) do not need
# Example:
LoadModule access_module modules / mod_access.so
LoadModule asis_module modules / mod_asis.so
#LoadModule Auth_anon_module modules / mod_auth_anon.so
#LoadModule Cern_meta_module modules / mod_cern_meta.so
#LoadModule Dav_fs_module modules / mod_dav_fs.so
#LoadModule Expires_module modules / mod_expires.so
LoadModule imap_module modules / mod_imap.so
LoadModule php5_module “C: \ development \ internal \ qstudio \ src \\ php / php5apache2.dll”
LoadModule log_config_module modules / mod_log_config.so
#LoadModule Proxy_module modules / mod_proxy.so
#LoadModule Proxy_http_module modules / mod_proxy_http.so
#LoadModule Rewrite_module modules / mod_rewrite.so
#LoadModule Status_module modules / mod_status.so
LoadModule userdir_module modules / mod_userdir.so
#LoadModule Ssl_module modules / mod_ssl.so
# ExtendedStatus controls whether Apache will generate “full” status
#
### Section 2: ‘Main’ server configuration
# Server, which responds to any requests that are not handled by a
# All of these directives may appear inside containers,
#
# As error documents. e.g. admin@your-domain.com

#
#
# Redirections work in a sensible way.
ServerName localhost: 3569
# UseCanonicalName: Determines how Apache constructs self-referencing
# ServerName directive.

# Documents. By default, all requests are taken from this directory, but
DocumentRoot “C: / DOCUME ~ 1 / ttm / MYDOCU ~ 1 / ASTROP ~ 1 /”
# Each directory to which Apache has access can be configured with respect
# Directory (and its subdirectories).
#
AllowOverride None
# Note that from this point forward you must specifically allow
# You might expect, make sure that you have specifically enabled it

#
#
# Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
#
# Http://httpd.apache.org/docs-2.0/mod/core.html#options
Options Indexes FollowSymLinks
# It can be “All”, “None”, or any combination of the keywords:

#

# Directory if a ~ user request is received. Be especially careful to use
#
#
# For a site where these directories are restricted to read-only.
# Or whichever, as appropriate.
# AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit
# Order allow, deny
#
# Deny from all

#
# Negotiated documents. The MultiViews Option can be used for the
DirectoryIndex index.html index.html.var index.php
# AccessFileName: The name of the file to look for in each directory
#
#
#

# TypesConfig describes where the mime.types file (or equivalent) is
#
#
# If it can not otherwise determine one, such as from filename extensions.
# Text.

# Directive tells the module where the hint definitions are located.
MIMEMagicFile conf / magic
# HostnameLookups: Log the names of clients or just their IP addresses
# Each client request will result in AT LEAST one lookup request to the
HostnameLookups Off
# EnableMMAP: Control whether memory-mapping is used to deliver
# The default is on; turn this off if you serve from NFS-mounted
# Filesystem) can improve performance; for details, please see
#EnableMMAP Off
# Filesystems. Please see
#EnableSendfile Off
# Container, error messages relating to that virtual host will be
# Container, that host’s errors will be logged there and not here.

# Alert, emerg.

# A CustomLog directive (see below).
LogFormat “% h% l% u% t \”% r \ “% & gt; s% b” common
# You need to enable mod_logio.c to use% I and% O

# If you do not define any access logfiles within a
# Define per- access logfiles, transactions will be
CustomLog logs / access.log common
# If you would like to have agent and referer logfiles, uncomment the
#CustomLog Logs / referer.log referer
#
# (Combined Logfile Format) you can use the following directive.

# This directive configures what you return as the Server HTTP response
# Set to one of: Full | OS | Minor | Minimal | Major | Prod
#
#
# Listings, mod_status and mod_info output etc., but not CGI generated
# Set to one of: On | Off | EMail

#
# Require it to be present in the URL. So “/ icons” is not aliased in this
#
Alias ​​/ icons / “C: \ development \ internal \ qstudio \ src \ / apache2 / icons /”

Order allow, deny
#
# The manual, even if you choose to move your DocumentRoot. You may comment
AliasMatch ^ / manual (?: / (?: De | en | es | fr | ja | ko | ru))? (/.*)? $ “C: \ development \ internal \ qstudio \ src \ / apache2 / manual $ 1 ”
Options Indexes
Order allow, deny

RedirectMatch 301 ^ / manual (?: / (De | en | es | fr | ja | ko | ru)) {2,} (/.*)? $ / Manual / $ 1 $ 2
# ScriptAlias: This controls which directories contain server scripts.
# Documents in the realname directory are treated as applications and
ScriptAlias ​​/ cgi-bin / “C: \ development \ internal \ qstudio \ src \ / apache2 / cgi-bin /”
#
#
Options None

# Your server’s namespace, but do not anymore. This allows you to tell the
# Redirect permanent / foo http://www.example.com/bar
# Directives controlling the display of server-generated directory listings.
# Listings.

# Files or filename extensions. These are only displayed for
#
AddIconByType (TXT, / icons / text.gif) text / *
AddIcon /icons/binary.gif .bin .exe
AddIcon /icons/world2.gif .wrl .wrl.gz .vrml .vrm .iv
AddIcon /icons/layout.gif .html .shtml .htm .pdf
AddIcon /icons/p.gif .pl .py
AddIcon /icons/script.gif .conf .sh .shar .csh .ksh .tcl
AddIcon /icons/bomb.gif core
AddIcon /icons/hand.right.gif README

# Explicitly set.

# AddDescription allows you to place a short description after a file in
# Format: AddDescription “description” filename
#AddDescription “Tar archive” .tar
#
# Default, and append to directory listings.
# Directory indexes.

# And not include in the listing. Shell-style wildcarding is permitted.
#
# File in a language the user can understand.
# Going out without a specific language tag (see below) will
# This unless you are sure it is correct for all cases.
#
# Note 1: The suffix does not have to be the same as the language
#
# The two character ‘Country’ code for its country,
#
# The reference data for rfc1766 cleaned up.
# Catalan (ca) – Croatian (hr) – Czech (cs) – Danish (da) – Dutch (nl)
# Greek-Modern (el) – Hebrew (he) – Italian (it) – Japanese (ja)
# Norwegian (no) – Polish (pl) – Portugese (pt)
AddLanguage ca .ca
AddLanguage de .de
AddLanguage eo .eo
AddLanguage he .he
AddLanguage ja .ja
AddLanguage nl .nl
AddLanguage pl .po
AddLanguage ru .ru
#
#
# More or less alphabetized them here. You probably want to change this.
#
# MULTIPLE CHOICES (Prefer) [in case of a tie] or NOT ACCEPTABLE (Fallback)
ForceLanguagePriority Prefer Fallback
# Specify a default charset for all pages sent out. This is
# Of your web site, should you ever want it. Specifying it as
# Reasons in browsers, related to javascript and URL parsing
AddDefaultCharset utf-8
# Want to avoid clashes with the language extensions, unless you
# See http://www.iana.org/assignments/character-sets for the
AddCharset ISO-8859-1 .iso8859-1 .latin1
AddCharset ISO-8859-5 .iso8859-5 .latin5 .cyr .iso-ru
AddCharset ISO-8859-8 .iso8859-8 .latin8 .heb
AddCharset ISO-2022-KR .iso2022-kr .kis
# For russian, more than one charset is used (depends on client, mostly):
AddCharset CP866 .cp866
AddCharset ISO-10646-UCS-2 .ucs2

# But works on a fairly wide range of browsers. Note that
# Does for some browsers).
# For a list of sorts. But browsers support few.
AddCharset utf-7 .utf7
AddCharset EUC-JP .euc-jp

# File mime.types for specific file types.
# AddEncoding allows you to have certain browsers (Mosaic / X 2.1+) uncompress
#AddEncoding X-compress .Z
# If the AddEncoding directives above are commented-out, then you
AddType application / x-compress .Z
#
# Actions unrelated to filetype. These can be either built into the server
# To use CGI scripts outside of ScriptAliased directories:
#AddHandler Cgi-script .cgi
# For files that include their own HTTP headers:

#
#
# To be distributed in multiple languages.)
#
# To parse .shtml files for server-side includes (SSI):
#

# A matching file is called. This eliminates the need for repeated URL
#
# Customizable error responses come in three flavors:
#
#ErrorDocument 404 /missing.html
#
#
# Our collection of by-error message multi-language collections. We use
#
# Default HTTP_.html.var files by adding the line:
#
# Your Apache version number and your ServerAdmin email address regardless
# The internationalized error documents require mod_alias, mod_include
# Alias ​​/ error / “@ exp_errordir @ /”
# AllowOverride None
# AddHandler type-map var
# LanguagePriority en cs de es fr it nl sv pt-br ro
#
# ErrorDocument 401 /error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
# ErrorDocument 404 /error/HTTP_NOT_FOUND.html.var
# ErrorDocument 410 /error/HTTP_GONE.html.var
# ErrorDocument 413 /error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
# ErrorDocument 500 /error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
# ErrorDocument 503 /error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var

# Handle known problems with browser implementations.
BrowserMatch “MSIE 4 \ .0b2;” nokeepalive downgrade-1.0 force-response-1.0
BrowserMatch “JDK / 1 \ .0″ force-response-1.0
# The following directive disables redirects on non-GET requests for
# Redirects for folders with DAV methods.
BrowserMatch “Microsoft Data Access Internet Publishing Provider” redirect-carefully
BrowserMatch “^ WebDAVFS / 1. [012]” redirect-carefully
#
#
# Order deny, allow
# Allow from .qadram

#
# Deny from all
#
#
#

#
# Machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations
#
# For further details before you try to setup virtual hosts.

#

# The first VirtualHost section is used for requests without a known
#
# CustomLog logs / dummy-host.example.com-access_log common

C: \ Program Files \ CodeGear \ Delphi for PHP \ 2.0 \ php \ php.ini, php.ini.template, php.ini-dist, php.ini-recommended:
[PHP]
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
, working directory, in the path designated by the environment variable
, Under Windows, the compile-time path is the Windows directory. The
, the -c argument in command line mode.
, beginning with a semicolon are silently ignored (as you probably guessed).
, Directives are specified using the following syntax:
, Directive names are * case sensitive * – foo = bar is different from FOO = bar.
, (Eg E_ALL & amp; ~ E_NOTICE), or a quoted string (“foo”).
, Expressions in the INI file are limited to bitwise operators and parentheses:
, ~ Bitwise NOT
, Boolean flags can be turned on using the values ​​1, On, True or Yes.
, An empty string can be denoted by simply not writing anything after the equal
, foo =; sets foo to an empty string
, dynamically loaded extension (either a PHP extension or a Zend extension),
,
, About this file;
, This is the recommended, PHP 5-style version of the php.ini-dist file. It
, and encourage cleaner coding.
, The price is that with these settings, PHP may be incompatible with some
, For general information about the php.ini file, please consult the php.ini-dist
, This file is different from the php.ini-dist file in the fact that it features
, possibly breaking compatibility with the standard out-of-the-box behavior of
, Global variables are no longer registered for input data (POST, GET, cookies,
, $ _GET [“foo”], $_POST[“foo”], $_COOKIE[“foo”] or $_FILES[“foo”], depending
, import_request_variables () function.
, information.
, variables ($ HTTP _ * _ VARS). Instead, use the superglobals that were
, scripts will no longer be displayed as a part of the script output, and thus,
, server that may be exploitable for hacking. Production sites should have this
, This directive complements the above one. Any errors that occur during the
, this setup gives you the ability to fully understand what may have gone wrong,
, Set a 4KB output buffer. Enabling output buffering typically results in less
, on which Web server you’re working with, and what kind of scripts you’re using.
, Disables registration of the somewhat redundant $ argv and $ argc global
, – Magic_quotes_gpc = Off [Performance]
, – Variables_order = “GPCS” [Performance]
, environment variables, you can use getenv () instead.
, are emitted for non-critical errors, but that could be a symptom of a bigger
, – Allow_call_time_pass_reference = Off [Code cleanliness]
, when calling a function. The PHP 4 style to do this is by making the

zend.ze1_compatibility_mode = Off
, NOTE: Using short tags should be avoided when developing applications or
, be supported on the target server. For portable, redistributable code,

precision = 14
y2k_compliance = On
, bit. You can enable output buffering during runtime by calling the output
, setting this directive to On. If you wish to limit the size of the buffer
output_buffering = 4096
, example, if you set output_handler to “mb_output_handler”, character
, Setting any output handler automatically turns on output buffering.
, Using this ini directive may cause problems unless you know what script
, Note: You can not use both “mb_output_handler” with “ob_iconv_handler”
, Instead you must use zlib.output_handler.

, Valid values ​​for this option are ‘off’, ‘on’, or a specific buffer size
, outputs chunks that are few hundreds bytes each as a result of
, output_handler, or otherwise the output will be corrupted.

; Zlib.output_handler =
, implications and is generally recommended for debugging purposes only.
, The unserialize callback function will be called (with the undefined class’
, A warning appears if the specified function is not defined, or if the
, So only set this entry, if you really want to implement such a

, are decoded with unserialize, the data will remain the same.
, Whether to enable the ability to force arguments to be passed by reference
, specifying which arguments should be passed by reference is in the function
, with future versions of the language (you will receive a warning each time

,

safe_mode_gid = Off
, (Directory must also be in include_path or full path must
safe_mode_include_dir =
safe_mode_exec_dir =
, environment variables that begin with PHP_ (eg PHP_FOO = BAR).
, environment variable!
, This directive contains a comma-delimited list of environment variables that
, protected even if safe_mode_allowed_env_vars is set to allow to change them.
, open_basedir, if set, limits all file operations to the defined directory
, or per-virtualhost web server configuration file. This directive is
; Open_basedir =
, It receives a comma-delimited list of function names. This directive is

disable_classes =
, would work.
; Highlight.keyword = # 007700

, the request. Consider enabling it if executing long request, which may end up
, ignore_user_abort = On
, Misc
, (Eg by adding its signature to the Web server header). It is no security
expose_php = On
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

max_input_time = 60; Maximum amount of time each script may spend parsing request data

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
, reporting level
, E_WARNING – run-time warnings (non-fatal errors)
, from a bug in your code, but it’s possible that it was
, E_STRICT – run-time notices, enable to have PHP suggest changes
, E_CORE_ERROR – fatal errors that occur during PHP’s initial startup
, E_COMPILE_ERROR – fatal compile-time errors
, E_USER_ERROR – user-generated error message
, E_USER_NOTICE – user-generated notice message
,
,
, – Show all errors, except for notices
,
; Error_reporting = E_COMPILE_ERROR | E_ERROR | E_CORE_ERROR
,
, Print out errors (as a part of the output). For production web sites,
display_errors = On
, sequence are not displayed. It’s strongly recommended to keep
, Log errors into a log file (server-specific log, stderr, or error_log (below))
log_errors = On

ignore_repeated_errors = Off
, sourcelines.

, error reporting includes E_WARNING in the allowed list
, Store the last error / warning message in $ php_errormsg (boolean).
, Disable the inclusion of HTML tags in error messages.
; Html_errors = Off
, You can download a copy of the PHP manual from http://www.php.net/docs.php
, the dot.
; Docref_root = “/ phpmanual /”
, String to output before an error message.
, String to output after an error message.
, Log errors to specified file.
, Log errors to syslog (Event Log on NT, not valid in Windows 95).

;;;;;;;;;;;;;;;;;
, Note – track_vars is ALWAYS enabled as of PHP 4.0.3
, List of separator (s) used by PHP to parse input URLs into variables.
, This directive describes the order in which PHP registers GET, POST, Cookie,
, referred to as EGPCS or GPC). Registration is done from left to right, newer
variables_order = “GPCS”
, case you can access all of the GPC variables through the $ HTTP _ * _ VARS [],
, You should do your best to write your scripts so that they do not require
register_globals = Off
, and friends. If you’re not using them, it’s recommended to turn them off,
, This directive tells PHP whether to declare the argv & amp; argc variables (that
, should turn it off for increased performance.
, When enabled, the SERVER and ENV variables are created when they’re first
auto_globals_jit = On
post_max_size = 8M
,
magic_quotes_gpc = Off
magic_quotes_runtime = Off

auto_append_file =
, the Content-type: header. To disable sending of the charset, simply
,
default_mimetype = “text / html”
, Always populate the $ HTTP_RAW_POST_DATA variable.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Include_path = “.: / Php / includes”

, cgi.force_redirect configuration below
, The directory under which PHP opens the script using / ~ username used only
user_dir =
extension_dir = “C: \ development \ internal \ qstudio \ src \ php \ ext”
, properly in multithreaded servers, such as IIS or Zeus, and is automatically

, ** You CAN safely turn this off for IIS, in fact, you MUST. **
, if cgi.nph is enabled it will force cgi to always sent Status: 200 with

, (IPlanet) web servers, you MAY need to set an environment variable name that PHP
, cause security issues, KNOW WHAT YOU ARE DOING FIRST.
, FastCGI under IIS (on WINNT based OS) supports the ability to impersonate
, does not currently support this feature (03/17/2002)
, Disable logging through FastCGI connection
, cgi.rfc2616_headers configuration option tells PHP what type of headers to
, Default is zero.

, File Uploads;
, Whether to allow HTTP file uploads.
, Temporary directory for HTTP uploaded files (will use system default if not

, Fopen wrappers;

allow_url_fopen = On
; From = “john@doe.com”
, user_agent = “PHP”

, unix or win32 systems, setting this flag will cause PHP to
, auto_detect_line_endings = Off
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
,
, extension = modulename.extension
,
,
, Note that it should be the name of the module only; no directory information
, extension_dir directive above.
; Windows Extensions
,
; Extension = php_cpdf.dll
; Extension = php_dbase.dll
; Extension = php_fdf.dll
extension = php_gd2.dll
; Extension = php_iisfunc.dll
; Extension = php_java.dll
; Extension = php_mcrypt.dll
; Extension = php_mime_magic.dll
extension = php_mysql.dll
; Extension = php_openssl.dll
; Extension = php_pgsql.dll
extension = php_tidy.dll
; Extension = php_xsl.dll
extension = php_dbg.dll
debugger.profiler_enabled = on

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
, Defines the default timezone used by the date functions

define_syslog_variables = Off
, For Win32 only.

; Sendmail_from = me@example.com

, the 5th parameter to mail (), even in safe mode.
[SQL]
[ODBC]
; Odbc.default_pw = Not yet implemented
odbc.allow_persistent = On
odbc.check_persistent = On
odbc.max_persistent = -1

odbc.defaultlrl = 4096
, See the documentation on odbc_binmode and odbc_longreadlen for an explanation

, Allow or prevent persistent links.

, Maximum number of links (persistent + non-persistent). -1 Means no limit.
, Default port number for mysql_connect (). If unset, mysql_connect () will use
, compile-time value defined MYSQL_PORT (in that order). Win32 will only look

, MySQL defaults.
, Default host for mysql_connect () (does not apply in safe mode).
, Default user for mysql_connect () (does not apply in safe mode).
, Default password for mysql_connect () (does not apply in safe mode).
, file will be able to reveal the password as well.
, Maximum time (in secondes) for connect timeout. -1 Means no limit
, Trace mode. When trace_mode is active (= On), warnings for table / index scans and

, Maximum number of links. -1 Means no limit.
, Default port number for mysqli_connect (). If unset, mysqli_connect () will use
, compile-time value defined MYSQL_PORT (in that order). Win32 will only look

, MySQL defaults.
, Default host for mysql_connect () (does not apply in safe mode).

mysqli.default_user =
, Default password for mysqli_connect () (does not apply in safe mode).
, * Any * user with PHP access can run ‘echo get_cfg_var (“mysqli.default_pw”)
, file will be able to reveal the password as well.
, Allow or prevent reconnect
[mSQL]

pgsql.allow_persistent = On

pgsql.ignore_notice = 0
, Unless pgsql.ignore_notice = 0, module can not log notice message.
[Sybase]
sybase.allow_persistent = On
sybase.max_persistent = -1
sybase.max_links = -1
, Minimum error severity to display.

sybase.min_message_severity = 10
, If on, this will cause PHP to automatically assign types to results according
sybase.compatability_mode = Off
, Allow or prevent persistent links.

, Minimum client message severity to display.
[bcmath]
bcmath.scale = 0
; Browscap = extra / browscap.ini
, Default host for ifx_connect () (does not apply in safe mode).
, Default user for ifx_connect () (does not apply in safe mode).
, Default password for ifx_connect () (does not apply in safe mode).
, Allow or prevent persistent links.
, Maximum number of persistent links. -1 Means no limit.

ifx.textasvarchar = 0
ifx.byteasvarchar = 0
, life of Informix SE users.
, If on, the contents of text and byte blobs are dumped to a file instead of

, NULL’s are returned as string ‘NULL’.
[Session]
session.save_handler = files
, where data files are stored. Note: Windows users have to change this
,
,
, where N is an integer. Instead of storing all the session files in
, store the session data in those directories. This is useful if you
, NOTE 1: PHP will not create this directory structure automatically.
, NOTE 2: See the section on garbage collection below if you choose to
,
, You can change that by using
, where MODE is the octal representation of the mode. Note that this
; Session.save_path = “/ tmp”

, attacks which involve passing session ids in URLs; defaults to 0.

, The path for which the cookie is valid.

session.serialize_handler = php
, on every session initialization.
, e.g. 1/100 means there is a 1% chance that the GC process starts
session.gc_probability = 1

, (See session.save_path above), then garbage collection does * not *
, collection through a shell script, cron entry, or some other method.

, is disabled. PHP 4.3 and later will warn you, if this feature is used.
, the warning is only displayed, if bug_compat_42 is enabled.
session.bug_compat_warn = 1

session.entropy_length = 0
session.entropy_file =

, or leave this empty to avoid sending anti-caching headers.
, Document expires after n minutes.
, trans sid support is disabled by default.
, – User may send URL contains active session ID
, in publically accessible computer.
, always using URL stored in browser’s history or bookmarks.
, Select a hash function
, 1: SHA-1 (160 bits)
, Define how many bits are stored in each character when converting
,
, 6 bits: 0-9, a-z, A-Z, “-“, “,”
, The URL rewriter will look for URLs in a defined set of HTML tags.
, to URLs. If you want XHTML conformity, remove the form entry.
url_rewriter.tags = “a = href, area = href, frame = src, input = src, form = fakeentry”
mssql.allow_persistent = On
mssql.max_persistent = -1
, Minimum error severity to display.
, Minimum message severity to display.
, Compatability mode with old versions of PHP 3.0.
, Connect timeout

, Off = & gt; Returns values ​​as YYYY-MM-DD hh: mm: ss

, msdlib defaults to 25

, error_reporting (0) around the eval ().

pfpro.defaulthost = “test-payflow.verisign.com”
pfpro.defaultport = 443
pfpro.defaulttimeout = 30

, Default proxy password.
[COM]
; Com.typelib_file =
, autoregister constants of a components typlib on com_load ()
, register constants casesensitive
; Com.autoregister_verbose = true
, language for internal character representation.
, internal / script encoding.
; Mbstring.internal_encoding = EUC-JP

, registered as output buffer to function
, enable automatic encoding translation according to
, converted to internal encoding by setting this to On.
, portable libs / applications.
, automatic encoding detection order.

, one from another
, overload (replace) single byte functions by mbstring functions.
, 0: No overload
, 4: Overload ereg * () functions
[FrontBase]
; Fbsql.default_database =
; Fbsql.default_host =
; Fbsql.max_connections = 128
; Fbsql.max_persistent = -1

, With mbstring support this will automatically be converted into the encoding
, intel byte order. A decode setting can not be empty.
; Exif.decode_unicode_intel = UCS-2LE

; Tidy.default_config = /usr/local/lib/php/default.tcfg
tidy.clean_output = Off
, Enables or disables WSDL caching feature.
, (Time to live) Sets the number of second while cached file will be used

, End:

© 2009 – 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Translate »
Menu Title